Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikt i kryzys w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2PKKO
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikt i kryzys w organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, w zakresie etiologii i diagnozowania konfliktów organizacyjnych, przeciwdziałania nim, ale także sposobów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE (PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU)

Dziedzina nauki: Nauki społeczne,

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, II rok, 4 semestr

Wymagania wstępne: wiedza w zakresie komunikowania społecznego i zarządzania zasobami ludzkimi

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Na ćwiczeniach zadania grupowe, case study oraz dyskusja.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-studiowanie literatury 10 godz.

-udział w konsultacjach 8 godz.

- przygotowanie do wykładów 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 17 godz.

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 - liczba godzin; 1,52 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.

2. Doherty N., Guyler M., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

3. Kłusek-Wojciszke B., Konflikt w organizacji. Style postępowania. wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

4. Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Steward J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

PKKO_W01 - ma wiedzę na temat więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi relacjach i źródłach mogących wywołać sytuacje konfliktowe i kryzysowe - KA7_WG4 - Egzamin pisemny

PKKO_W02 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako zasobie organizacji, wie na czym polega perswazja i psycholingwistyka i w jaki sposób podejmować decyzje w sytuacjach konfliktowych - KA7_WG5 - Egzamin pisemny

PKKO_W03 - ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizacyjnych, zawodowych, etycznych, organizujących struktury i instytucje społeczne oraz wiedzę o metodach i technikach zarządzania konfliktem organizacyjnym (w tym technikach mediacyjnych) - KA7_WG7 - Egzamin pisemny

PKKO_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać przyczyny powstawiania konfliktów i kryzysów organizacyjnych - KA7_UW1 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PKKO_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu konfliktów w organizacjach do proponowania rozwiązań sytuacji konfliktowych i samodzielnego rozstrzygania konkretnych złożonych i nietypowych problemów - KA7_UW6 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PKKO_U03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role np. arbitra, mediatora, rozjemcy - KA7_U01 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PKKO_K01 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z nieporozumieniami, konfliktami, kryzysami w zawodzie i organizacji - KA7_K01 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PKKO_K02 - potrafi w sposób rozszerzony posługiwać się normami i regułami organizacyjnymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania - KA7_KR1 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi

spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

ćwiczenia - zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja, kolokwium.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - zaliczenie pisemne w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi' do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 50% oceny - zadania robione podczas zajęć, w grupach lub indywidualnie, case study, część uważa się za zaliczoną przy uzyskaniu min. 51% punktów możliwych do zdobycia; 50% oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi.

Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny oraz wykonuje zadania, które były na ćwiczeniach. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szafranek
Prowadzący grup: Anna Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, w zakresie etiologii i diagnozowania konfliktów organizacyjnych, przeciwdziałania nim, ale także sposobów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE (PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU)

Dziedzina nauki: Nauki społeczne,

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, II rok, 4 semestr

Wymagania wstępne: wiedza w zakresie komunikowania społecznego i zarządzania zasobami ludzkimi

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Na ćwiczeniach zadania grupowe, case study oraz dyskusja.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-studiowanie literatury 10 godz.

-udział w konsultacjach 8 godz.

- przygotowanie do wykładów 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 17 godz.

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 - liczba godzin; 1,52 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.

2. Doherty N., Guyler M., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

3. Kłusek-Wojciszke B., Konflikt w organizacji. Style postępowania. wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

4. Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Steward J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)