Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie rozwojem osobistym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2PZRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie rozwojem osobistym
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pełniejsze poznanie siebie. Swoich słabości, aby nad nimi pracować i swoich mocnych stron, aby je wykorzystywać w realizacji swojego potencjału.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Moduł specjalnościowy

Zarządzanie

Rok 2, semestr IV

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

15 godz. wykładów

15 godz. ćwiczeń

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji wizualnych

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. - 2,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Domanowska J. (2020). Strategiczna rola inteligencji wielorakich w procesie zarządzania wiedzą. Horyzonty Polityki, 11(37), 83‑97.

Jaworowska A., Matczak A. (2001). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Warszawa: PTP PTP.

Kożusznik B. (red.)(1994). Psychologia w pracy menedżera. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Matczak A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Warszawa: PTP PTP.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Oleś P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Reddin B. (1993). Testy dla menedżerów stawiających na efektywność. Warszawa: OW Alma-Press.

Stojanowska E. (2018). Percepcja JA w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Whitmore J. (2011). Coaching. Trening efektywności. Rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW. Zasady oraz praktyka coachingu i przywództwa. Warszawa: G+J Gruner+Jahr Polska Sp. z .o.o. & C.o. Spółka Komandytowa.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Struktura i funkcje świadomości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Literatura uzupełniająca:

Lauster P. (1995). Świadomość samego siebie. Warszawa: Świat Książki.

Oleś P.K., Puchalska-Wasyl M., Brygoła E. (red.) (2012). Dialog z samym sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Santorski J. (2002). Miłość i praca. Warszawa: Wydawnictwa Biznesowe.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania (S2A_W05)

W zakresie umiejętności: student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (S2A_U01)

W zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy (S2A_K02). Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (S2A_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego testu jednokrotnego wyboru (10 pytań z treści ćwiczeń i literatury). Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ćwiczeń jest uczęszczanie na zajęcia. Dopuszczalne są 3 (trzy) nieobecności, które należy usprawiedliwić i ustalić z prowadzącym warunki odpracowania nieobecności. Ocena pozytywna po uzyskaniu min. 6 pozytywnych odpowiedzi.

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego testu jednokrotnego wyboru (15 pytań z treści wykładów i literatury). Ocena pozytywna po uzyskaniu min. 8 pozytywnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pełniejsze poznanie siebie. Swoich słabości, aby nad nimi pracować i swoich mocnych stron, aby je wykorzystywać w realizacji swojego potencjału.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Moduł specjalnościowy

Zarządzanie

Rok 2, semestr IV

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

15 godz. wykładów

15 godz. ćwiczeń

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji wizualnych

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. - 2,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jaworowska A., Matczak A. (2001). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Warszawa: PTP PTP.

Kożusznik B. (red.)(1994). Psychologia w pracy menedżera. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Matczak A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Warszawa: PTP PTP.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Oleś P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Reddin B. (1993). Testy dla menedżerów stawiających na efektywność. Warszawa: OW Alma-Press.

Stojanowska E. (2018). Percepcja JA w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Whitmore J. (2011). Coaching. Trening efektywności. Rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW. Zasady oraz praktyka coachingu i przywództwa. Warszawa: G+J Gruner+Jahr Polska Sp. z .o.o. & C.o. Spółka Komandytowa.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Struktura i funkcje świadomości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Literatura uzupełniająca:

Lauster P. (1995). Świadomość samego siebie. Warszawa: Świat Książki.

Oleś P.K., Puchalska-Wasyl M., Brygoła E. (red.) (2012). Dialog z samym sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Santorski J. (2002). Miłość i praca. Warszawa: Wydawnictwa Biznesowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)