Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digital marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2XDIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Digital marketing
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Marketing cyfrowy wiąże się z wykorzystaniem różnych platform internetowych do nawiązywania kontaktu z docelowymi odbiorcami, w tym witryn internetowych, mediów społecznościowych i poczty elektronicznej, głównie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Przedmiot stanowi pogłębione studium współczesnego marketingu, odnoszące się do środowiska cyfrowego, które ze względu na swoje przewagi komunikacyjne staje się bardzo ważnym kanałem kontaktu z klientami. Pełne zrozumienie istoty wyzwań, możliwości i przeszkód w realizacji marketingu w Internecie, stanowi warunek właściwego posługiwania się wyselekcjonowanym zestawem narzędzi marketingowych, prowadzącym do osiągania zamierzonych rezultatów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz. Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe, studia przypadków, dyskusja problemowa

Formy zaliczenia przedmiotu: projekt multimedialny, realizacja zadań na ćwiczeniach

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15

- studia literaturowe 18

- przygotowanie projektu końcowego 10

- udział w ćwiczeniach 15

- przygotowanie do ćwiczeń 9

- udział w konsultacjach 8

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 38 punkty ECTS 1,52

Literatura:

Podstawowa:

E-marketing, (red.) G.Mazurek i in., Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2022

Kotler, Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 5.0, MT Biznes, Warszawa 2021

Mazurek G., Transformacja cyfrowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

Skinner Ch., Cyfrowi ludzie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018

Kotler, Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa 2017

Pomocnicza:

Łaszkiewicz A., Influencer Marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.

Pispers R., Rode J., Fischer B., Neuromarketing w Internecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021

Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej - wybrane obszary zastosowań / redakcja naukowa Andrzej Bajdak, Zbigniew Spyra. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

Marketing mobilny, (red. nauk.) Agnieszka Dejnaka, Difin, Warszawa 2019

Stawarz B., Content marketing i social media, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Kacprzak A., Marketing doświadczeń w Internecie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017

Ryan D., Calvin J., Najlepsze kampanie marketingu cyfrowego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

2XDIM_W01 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych w odniesieniu do środowiska cyfrowego i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania KA7_WG7

2XDIM_W01 ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, zwłaszcza technologicznym i wirtualnym, zna prawidłowości rządzące tymi przemianami KA7_WG8

2XDIM_W01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie marketingu cyfrowego KA7_UW1

2XDIM_U01 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na temat przyczyny i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz stawiać proste hipotezy badawcze, w zakresie marketingu cyfrowego i je weryfikować KA7_UW3

2XDIM_K01 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu kampanii marketingu cyfrowego oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności KA7_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, projekt multimedialny

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin - projekt praktycznej kampanii marketingu cyfrowego

- zaliczenie na ocenę na podstawie punktacji uzyskanej na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)