Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-AN2-2AOO brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest przede wszystkim treść tzw. ustaw ustrojowych dotyczących sposobu prowadzenia działalności leczniczej oraz

modelu funkcjonowania oświaty. Należało także przedstawić prawa i obowiązki zarówno beneficjentów wskazanych systemów (pacjentów,

uczniów), jak i zobowiązanych profesjonalistów (zarówno medycznych jak i oświatowych).

Strona przedmiotu
370-AN2-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-AN2-2FDP

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętność identyfikacji form działania z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego (w których unormowane zostały prawne formy działania administracji publicznej) w praktyce, a także przyswojenie przez nich kluczowych zagadnień z zakresu form działania administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-AN2-2FUE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z tematyką polityki spójności, w szczególności omówienie zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wraz z genezą, celami i środkami polityki spójności głównie w obecnym okresie programowania a także omówienie możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych w Polsce w ramach dostępnych programów operacyjnych.

Strona przedmiotu
370-AN2-1HUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma ułatwić studentowi rozpoznawanie programów politycznych oraz wykształcić w nim krytyczną postawę umożliwiającą ocenę programów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Celem jest przygotowanie do podejmowania działań na rzecz wzrostu poziomu kultury politycznej; identyfikowania proponowanych i funkcjonujących programów politycznych wprowadzanych przez instytucje prawno-polityczne; kształtowania postawy wyjaśniająco-krytycznej i wyjaśniająco-twórczej w zakresie oceny proponowanych przez partie polityczne i ruchy polityczne programów politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Strona przedmiotu
370-AN2-1INB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 7 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 7 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

1. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

2. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP;

3. Działalność Rządowego Centrum Legislacji oraz zawartość dokumentów udostępnianych na stronie: dziennikiurzedowe.pl

4. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX

5. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS

6. Źródła poznania orzeczeń:

a) Sądu Najwyższego

b) Trybunału Konstytucyjnego

c) sądów administracyjnych

d) sądów apelacyjnych

e) Trybunału Sprawiedliwości UE

f) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

7. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

Strona przedmiotu
370-AN2-2MNA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad i reguł funkcjonowania alternatywnych do sądowych procedur rozwiązywania sporów.

Strona przedmiotu
370-AN2-2MPG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z projektami, w ramach których starać się można o dofinansowanie zewnętrzne z różnych źródeł (przede wszystkim funduszy europejskich).

Strona przedmiotu
370-AN2-2NMA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad i reguł funkcjonowania alternatywnych do sądowych procedur rozwiązywania sporów, zwłaszcza w szeroko pojętej administracji.

Strona przedmiotu
370-AN2-2OAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych założeń normatywnych związanych odpowiedzialnością administracji publicznej, pojęciem i rodzajami tej odpowiedzialności, a także procedurą dochodzenia odszkodowań z tytułu szkody powstałej wskutek legalnych działań, czy też niezgodnego z prawem działania lub zaniechania organu administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-AN2-1SUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zadania polityki społecznej, jej instrumenty i organizacja, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa oraz obowiązki płatników i ubezpieczonych wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych. Przedstawiona zostanie problematyka świadczeń emerytalnych przysługujących ubezpieczonym z pierwszego, drugiego i trzeciego filaru ubezpieczeń społecznych.

Strona przedmiotu
370-AN2-2POP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów zostaną omówione zagadnienia postępowania podatkowego w Polsce. Zaprezentowane zostaną ogólne zasady postępowania w sprawach podatkowych, udział podmiotów w tym postępowaniu oraz czynności procesowe. Wyjaśnione zostanie także pojęcie sprawy podatkowej, przebieg postępowania przed organami podatkowymi oraz zaskarżanie rozstrzygnięć w sprawach podatkowych.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy o pojęciach, strukturze i instytucjach postępowania sądowoadministracyjnego. Student winien uzyskać umiejętność analizowania i stosowania rozwiązań procesowych, które składają się na postępowanie sądowoadministracyjne, tak z pozycji skarżącego, jak i organu.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych w sądownictwie administracyjnym zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali (lub zdalnie) przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji; druga część realizowana jest przy użyciu platformy e-learning oraz konsultacji.

Strona przedmiotu
370-AN2-2PAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-AN2-2PPK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa. Celem wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu ochrony konkurencji w interesie publicznym.

Strona przedmiotu
370-AN2-1SGR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza i przedstawienie służ granicznych an terenie RP z uwzględnieniem uwarunkowań prawa UE

Strona przedmiotu
370-AN2-1SWJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy ze źródłami obcojęzycznymi (w języku angielskim) właściwymi dla problematyki administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-AN2-2SUE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot koncentruje się wokół zagadnień związanych ze strukturą unijnego sądownictwa, systemem skarg sądowych przewidzianym przez prawo Unii Europejskiej oraz z funkcjonowaniem wybranych instytucji i organów UE w zakresie ochrony prawnej.

Strona przedmiotu
370-AN2-1SPY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie polskiego systemu podatkowego. Ograniczone ramy czasowe wykładu nie pozwalają na charakterystykę wszystkich podatków składających się na ten system. W oparciu o analizę materiału normatywnego oraz orzecznictwo sądowe studenci poznają elementy konstrukcyjne wybranych podatków.

Strona przedmiotu
370-AN2-2WPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapewnienie rozumienia i umiejętności stosowania reguł oraz zasad dokonywania wykładni prawa administracyjnego

Strona przedmiotu
370-AN2-1ZAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zadań administracji publicznej w sferze ochrony środowiska

Strona przedmiotu
370-AN2-1ZSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesów tworzenia prawa i stosowania prawa zgodnie z wymogami prawidłowej legislacji oraz założeniem korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego.

Strona przedmiotu
370-AN2-1ZUP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja problematyki politycznych zasad ustrojowych w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. ze uwzględnieniem aksjologii i treści ogólnych idei i zasad ustroju państwa demokratycznego; analiza systemu źródeł prawa ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i rangi konstytucji; objaśnienie reguł ustrojowych kształtujących relacje między państwem a jednostką.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)