Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Administracja Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-AN2-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-AN2-1HUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma ułatwić studentowi rozpoznawanie programów politycznych oraz wykształcić w nim krytyczną postawę umożliwiającą ocenę programów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Celem jest przygotowanie do podejmowania działań na rzecz wzrostu poziomu kultury politycznej; identyfikowania proponowanych i funkcjonujących programów politycznych wprowadzanych przez instytucje prawno-polityczne; kształtowania postawy wyjaśniająco-krytycznej i wyjaśniająco-twórczej w zakresie oceny proponowanych przez partie polityczne i ruchy polityczne programów politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Strona przedmiotu
370-AN2-1INB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 7 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 7 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

1. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

2. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP;

3. Działalność Rządowego Centrum Legislacji oraz zawartość dokumentów udostępnianych na stronie: dziennikiurzedowe.pl

4. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX

5. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS

6. Źródła poznania orzeczeń:

a) Sądu Najwyższego

b) Trybunału Konstytucyjnego

c) sądów administracyjnych

d) sądów apelacyjnych

e) Trybunału Sprawiedliwości UE

f) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

7. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

Strona przedmiotu
370-AN2-1LJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny.

Strona przedmiotu
370-AN2-1LJR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem terminologii nauk prawnych.

Strona przedmiotu
370-AN2-2LPK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy najważniejszych zagadnień z działu prawa krajowego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska w zakresie ochrony obszarów leśnych z perspektywy prawa polskiego oraz systemów prawnych ONZ i Unii Europejskiej. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia zrównoważonego rozwoju, definiowania zasady ochrony środowiska naturalnego, zasad leśnych, uwarunkowań rozwoju ochrony obszarów leśnych na świecie.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe pojęcia, ewolucję historyczną oraz aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie. Poznaje także prawa i obowiązki wynikające z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowe środkami jej ochrony.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PKE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji prawa karnego skarbowego, które znajdują się w części ogólnej kks. W ramach wykładów analizie poddane zostaną także znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Owe zagadnienia uzupełnione zostaną aspektami praktycznymi, celem sprawdzenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu kazusów.

Strona przedmiotu
370-AN2-1SWJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy ze źródłami obcojęzycznymi (w języku angielskim) właściwymi dla problematyki administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-AN2-1SPY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie polskiego systemu podatkowego. Ograniczone ramy czasowe wykładu nie pozwalają na charakterystykę wszystkich podatków składających się na ten system. W oparciu o analizę materiału normatywnego oraz orzecznictwo sądowe studenci poznają elementy konstrukcyjne wybranych podatków.

Strona przedmiotu
370-AN2-1ZAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zadań administracji publicznej w sferze ochrony środowiska

Strona przedmiotu
370-AN2-1ZSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesów tworzenia prawa i stosowania prawa zgodnie z wymogami prawidłowej legislacji oraz założeniem korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego.

Strona przedmiotu
370-AN2-1ZUP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja problematyki politycznych zasad ustrojowych w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. ze uwzględnieniem aksjologii i treści ogólnych idei i zasad ustroju państwa demokratycznego; analiza systemu źródeł prawa ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i rangi konstytucji; objaśnienie reguł ustrojowych kształtujących relacje między państwem a jednostką.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)