Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok I stopień - semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok I stopień - semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
320-BS1-3MST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3OZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu 320-BS1-3OZP jest przedstawienie studentom zagadnień z zakresu ochrony zasobów przyrody. Podczas realizacji przedmiotu

student poznaje pięć głównych przyczyny wymierania gatunków. Potrafi zdefiniować zagrożenia przyrody w makro- i mikroskali. Określa motywy,

koncepcje i formy ochrony przyrody ( w tym czynne i bierne) na świecie i w Polsce. Zna międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony

przyrody, w tym Ramsar, Cites i in. Potrafi zdefiniować, jak konsumpcyjny stosunek do rzeczywistości może uszczuplać zasoby naturalne. Tłumaczy, na ile rozwój zrównoważony może przyczynić się do harmonijnego rozwoju cywilizacji jak i regionu. Zna koncepcję eco-city i smart city. Zna

formy ochrony przyrody. Zna i rozumie ochronę przyrody w kontekście korzyści ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

Strona przedmiotu
320-BS1-3PAL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w kluczowe zagadnienia z zakresu paleobiologii w zakresie pogłębionym. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje znaczenie (w tym ograniczenia) zapisu paleontologicznego w kontekście badań biologii organizmów wymarłych i procesów ewolucyjnych, metodologię paleontologiczną (stosowaną w analizach organizmów i ich środowisk), najważniejsze momenty w ewolucji roślin i zwierząt oraz filogenezę wybranych taksonów.

Strona przedmiotu
320-BS1-3PIM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia dotyczące mechanizmów odporności człowieka. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę i podstawowe zasady funkcjonowania układu obronnego człowieka. Przedmiot ukazuje studentowi układ odpornościowy jako strukturę opierającą się na sieci międzykomórkowych powiązań, która dzięki przesyłaniu i odbieraniu sygnałów między różnymi komórkami indukuje rozwój różnych typów reakcji obronnej. Realizacja przedmiotu umożliwia studentowi poznanie strukturalnego i funkcjonalnego podłoża reakcji typu antygen - przeciwciało.

Strona przedmiotu
320-BS1-3PIG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami inżynierii genetycznej oraz ich praktycznym wykorzystaniem w

działalności człowieka. Drugim celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej mechanizmu działania enzymów używanych w biologii molekularnej oraz zapoznanie studentów z metodyką izolacji i analizy materiału genetycznego pochodzącego od organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

Strona przedmiotu
320-BS1-3PRDI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, nabywa umiejętności wyszukiwania literatury naukowej dotyczącej tematyki pracy, analizuje prace źródłowe i dokonuje syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy przeglądowej. Zapoznaje się z metodami pracy laboratoryjnej (terenowej) uczestnicząc w pracy zespołu badawczego, planuje i wykonuje eksperymenty, przygotowuje raporty z otrzymanych wyników i je interpretuje, jeśli tematyka pracy dyplomowej tego wymaga (praca eksperymentalna).

Strona przedmiotu
320-BS1-3PWB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3PNHiS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

• umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu umiejętności społecznych tj., autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania w grupie, konfliktów społecznych etc.

• umożliwienie studentom zrozumienie i doświadczenia procesów grupowych

• zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania w społeczeństwie w zróżnicowanych kontekstach

Strona przedmiotu
320-BS1-3PNHiS3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z tematyką z zakresu antropologii kultury dotyczącą wiedzy o świecie, wierzeń religijnych oraz praktyk magicznych. Podczas spotkań omówione zostaną klasyczne działy wiedzy ludowej takie jak; kosmogonia (wizja poznania świata), astronomia, meteorologia, wiedza przyrodnicza (fauna i flora), oraz medycyna.

Strona przedmiotu
320-BS1-3SED1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej i zaprezentowania jej w postaci prezentacji multimedialnej. Student poszerza wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranego tematu pracy. Nabywa umiejętności samodzielnego wyszukiwania źródeł wiedzy fachowej, analizowania i syntetyzowania zdobytej wiedzy. Student uczy się syntetycznego przedstawienia problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym, z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
320-BS1-3WME
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem i mechanizmami procesu ewolucji. Studenci uzyskują wiedzę na temat

mechanizmów generowania i utrzymywania zmienności genetycznej w populacjach oraz sposobami jej eliminowania w trakcie procesu

adaptacji i specjacji. Studenci zapoznają się z etapami ewolucji Homo sapiens i przyczynami pojawienia się cech typowo ludzkich: wielkiego mózgu, postawy dwunożnej oraz nagiej skóry.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)