Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-N1-3YSEM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Przykładowe pozycje literatury dotyczące metodologii:

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.

2. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1984.

3. Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1989.

4. Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, W: Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego i T. Pilcha, Wrocław 1974.

5. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, Warszawa 2000.

6. Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978.

7. Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa 1971.

8. Nowak S., Studia z metodologii nauk społecznych, Warszawa 1965.

9. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

10. Palka S., Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.

11. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

12. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

K_W01 - zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W03 – ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw

K_W04 – zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej

K_W06 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

K_W07 - ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

K_W09 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W12 - ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

K_W14- ma podstawową wiedzę o funkcjach i sytemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W15 - ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_W16 - ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_U04: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U11: potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K_U14: potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_K01:ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K04: ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny

K_K06: jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na seminariach, aktywny udział, napisanie pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Omówienie zagadnień teoretycznych z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii.

2. Przekazanie informacji na temat pisania pracy naukowej, budowy pracy naukowej, przypisów do tekstu.

3. Pomoc w dokonaniu wyboru tematu i stworzenie pisemnej koncepcji pracy licencjackiej.

4. Stałe poszukiwanie literatury przedmiotowej i metodologicznej.

5. Przygotowanie części teoretycznej pracy. Opracowanie zagadnień projektowych, konstruowanie narzędzi niezbędnych do realizacji pracy. Ostateczne opracowanie poszczególnych etapów pracy.

6. Dyskusje problemowe

Metody dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna,

- wykład informacyjny,

- metoda przewodniego tekstu,

- dyskusja,

- analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 8:30 - 11:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B9
Barbara Dudel 12/12 szczegóły
2 każda sobota, 8:30 - 11:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Karol Kowalczuk 12/12 szczegóły
3 każda sobota, 8:30 - 11:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B225
Tomasz Sosnowski 12/12 szczegóły
4 każda sobota, 8:30 - 11:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A112
Joanna Szymanowska 13/12 szczegóły
5 każda sobota, 8:30 - 11:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A110
Monika Zińczuk 12/12 szczegóły
6 każda sobota, 8:30 - 11:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A111
Walentyna Wróblewska 10/12 szczegóły
7 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Dorota Misiejuk 2/2 szczegóły
8 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Winiecka 1/1 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.