Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki 380-DS5-1JAZ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, tł. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1994. Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.2, PWN, Warszawa 2003.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Petty G., Nowoczesne nauczanie, tł. J. Bartosik, GWP, Sopot 2010.

Literatura uzupełniająca:

- Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

- Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

- Karpińska A., Wróblewska W., Remża P. (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, Wyd. UwB, Białystok 2021.

- Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w przestrzeni społecznej – paradygmaty zmian, Wyd. UwB, Białystok 2021.

- Karpińska A., Zińczuk M., Kowalczuk K. (red.), Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Wyd. UwB, Białystok 2021.

- Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

- Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

- Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

- Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

- Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

- Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

- Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

- Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie - ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

Student z zakresu wiedzy:

-- zna i rozumie współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać (weryfikacja: test);

-- zna i rozumie istotę i znaczenie nowoczesnych działań dydaktycznych w obszarze edukacji szkolnej, inspirujących do projektowania i realizowania własnej pracy jako nauczyciela (weryfikacja: test).

Student w zakresie umiejętności potrafi:

- dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody i formy adekwatnie do celów kształcenia (weryfikacja: ocena wykonania zadań praktycznych),

- skutecznie wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w realizacji zadań dydaktycznych (weryfikacja: ocena wykonania zadań praktycznych).

Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

- projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji (weryfikacja: rozmowa, obserwacja).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratoriów na ocenę na podstawie:

-- frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu),

-- aktywności na zajęciach, w tym zaliczenia zadań praktycznych,

-- recenzji artykułu z czasopisma pedagogicznego

-- pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test dydaktyczny z zadaniami różnego rodzaju, 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędna do uzyskania przez niego oceny pozytywnej).

Zakres tematów:

• Kluczowe pojęcia w dydaktyce

• Klasa szkolna jako środowisko aktywnego uczenia się

• Proces uczenia się i nauczania – różne ujęcia

• Konstruowanie i operacjonalizacja celów edukacji szkolnej

• Strategie i metody kształcenia – procesy stymulowania partycypacyjnego, proaktywnego, i refleksyjnego uczniów

• Współczesne formy organizacji kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się kooperatywnego

• Środki dydaktyczne i modele kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowych

• Planowanie dydaktyczne i zasady tworzenia autorskich programów kształcenia

• Uczeń w procesie kształcenia – poznawanie uczniów, indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń trudny)

• Koncepcje i dylematy procesu oceniania efektów uczenia się

• Ewaluacja efektów uczenia się

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem,

pogadanka,

dyskusja,

gry dydaktyczne,

metody praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala B224 (cwi)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 15/13 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala B224 (cwi)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 13/13 szczegóły
3 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala B223 (cwi)
Alina Szwarc 10/13 szczegóły
4 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala B223 (cwi)
Alina Szwarc 14/13 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala B223 (cwi)
Walentyna Wróblewska 12/13 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala B223 (cwi)
Walentyna Wróblewska 13/13 szczegóły
7 każda środa, 8:30 - 10:00, sala A113 (cwi)
Monika Zińczuk 12/13 szczegóły
8 każda środa, 10:15 - 11:45, sala A113 (cwi)
Monika Zińczuk 14/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)