Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. I 370-WN1-1LJA
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Latham - Koenig Ch., Oxenden C., Chomacki K., English File upper - intermediate, OUP, 2020.

Boyle Ch., Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Sendur A.M. , English for Safety, Security and Law Enformcement, Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków, 2012.

Taylor J. Dooley J. Career Paths, Police, Express Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca:

deChazal E. Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

Taylor J. Zeter J. Command and Control, Expresss Publishing, 2011.

Filak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

McCarthy M., O'Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2017.

Murphy R., English Grammar in Use, CUP, 2019.

Jasińska b>, Jaślan J.Woytowicz - Neymann, Język angielski, Repetytorium z gramatyki z ćwiczeniami, PWN Wydawnictwo Szkolne, Warszawa,Wydanie XXXVI, 2020.

Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, CUP,2007

Evans V., Dooley J., Smith D.J>, Carer Paths ; Law, Express Publishing, 2011.

Artykuły z czasopism:

The Times,

Zoom in on America, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców:

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), www.apnews.com( Associated Press News), www.voanews,com ( Voice of America), www.bbc,co,uk ( BBC News) , www.polskieradio.pl/395 ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( The First News, PAP, Polska Agencja Prasowa), www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan),

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english British Council, pracuj.pl, itp

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

K A6_WG2 w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem ( materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

UMIEJĘTNOŚCI,absolwent potrafi:

KA6_UK2 brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK3 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa ( materialnego , ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu

działania podmiotów ( organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: testy kontrolne, prace pisemne (esej, wypracowanie, raport, case study, streszczenie artykułu), prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Zaliczanie pisemne po II semestrze (lub zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych przez studenta w ciągu semestru I i II) oraz egzamin (pisemny i ustny) po IV semestrze. W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 1 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie prac pisemnych na minimum 51%;

- zaliczenie na min. 51% testów/prac/zadań kontrolnych sprawdzających opanowanie realizowanego materiału;

- zaliczenie na min. 51% prezentacji ustnej na temat związany z narodowym/międzynarodowym bezpieczeństwem lub bieżącą sytuacją prawną/społeczną/polityczną w Polsce lub na świecie;

- zaliczenie na min. 51% modułów e-learningowych na platformie eduportal (w zależności od sytuacji związanej z COVID-19);

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UwB:

ocena bdb: co najmniej 91%

ocena db+: co najmniej 81%

ocena db: co najmniej 71%

ocena dst+: co najmniej 61%

ocena dst: co najmniej 51%

ocena ndst: mniej niż 51%

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 1 w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Część I lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę (po II semestrze) na podstawie pisemnego zaliczenia lub średniej ocen uzyskanych przez studenta w obu semestrach (do decyzji lektora prowadzącego). W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Tematy ogólne:

1. How to make a good speech and how to present oneself professionally.

2. Soft skills (critical thinking).

3. Student jobs and employment market/Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

4. Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie

5. Bieżące wydarzenia w kraju i na świecie w odniesieniu do kwestii dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego/ narodowego/wewnętrznego oraz kwestii prawnych.

6. Social issues selected by the students (e.g. human trafficking, modern slavery, cyberviolence).

7. Doskonalenie umiejętności pisania (raportów, esejów, streszczeń artykułów, case studies w oparciu o realizowane tematy ogólne i specjalistyczne).

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami specjalistycznymi:

1. Służby mundurowe.

2. Uzbrojenie.

3. Misje pokojowe, działania wojenne.

4. Prawo i postępowanie karne.

5. Straż Miejska.

6. Wprowadzenie w terminologię prawniczą.

- systemy prawne, ustrój konstytucyjny RP

- źródła prawa i proces legislacyjny

7. Prawa człowieka

8. Wymiar sprawiedliwości.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w case studies.

4.Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

7. Moduły e-learningowe na platformie Eduportal (w zależności od sytuacji związanej z COVID-19).

8. "Flipped class".

9. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 312
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala e-learning
Joanna Waluk 24/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 10:00, sala 110
Julia Żylińska, Anna Grabowska 0/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 120
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala e-learning
Ewa Wyszczelska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.