Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna 380-DS5-3BHL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Edukacja matematyczna bez matematyki (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Dudel B., Zajączkowska K., MultiZegar. Nauka pomiaru czasu., Gdańsk 2019.

Dudel B., Zajączkowska K., Uczymy się matematyki z „Magicznym Drzewem”, Gdańsk 2020.

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000.

Jaworska M., Jędrzejewska M., Nawrocka K., Dziecinnie prosta matematyka., Otwieramy przed dziećmi drzwi do matematycznego świata, Warszawa 2019.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.), Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Kalinowska A., Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Krejcova E., Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole 2016.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Dziecko w świecie miary, Kraków 2020.

Oszwa U., Lęk przed matematyką, Lublin, 2020

Krämer M., Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką, Warszawa 2017.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Płocki A., Krecha I. (red.) Matematyka w przyrodzie i sztuce – matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Nowy Sącz 2012.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skarbek K., Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie? Kraków 2020.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Skura M., Lisicki M., Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki, Warszawa 2018.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojciechowska K., Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.

Wojnowska M., Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne : Matematyczna Edukacja Dzieci - Czasopismo dla nauczycieli i rodziców, Problemy Wczesnej Edukacji

Literatura uzupełniająca:

Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2015.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej – studium empiryczne,, Toruń 2020.

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- wyjaśnia psychopedagogiczne podstawy edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych

- uzasadnia dobór metod i form realizacji treści matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju

- dowodzi poprawność doboru działań dydaktycznych nauczyciela uwzględniających różne potrzeby i możliwości uczniów

- omawia sposoby monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów

- analizuje swoje kompetencje w zakresie organizowania działalności matematycznej uczniów klas młodszych

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny na zaliczenie przedmiotu wymagane jest 90% obecności na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego, który zawierać będzie pytania otwarte.

Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

1. Matematyka jako nauka i wynikające z tego konsekwencje dla jej nauczania. Podejścia do edukacji matematycznej w klasach 1-3

2. Założenia edukacji matematycznej w klasach 1-3. Czynnościowe nauczanie matematyki, charakterystyka pojęć matematycznych i ich rola w konstruowaniu wiedzy matematycznej przez dzieci

3. Kompetencje matematyczne ucznia – ich istota i możliwości rozwijania. Monograficzne opracowanie liczby. Działania matematyczne i zależności między nimi

4. Zadania matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej – ich rodzaje i znaczenie w kształceniu matematycznym uczniów wczesnej edukacji. Charakterystyka zadań tekstowych

5. Metodyka pracy z zadaniem tekstowym, graficzna prezentacja (rysunek, wykres, schemat, graf, tabela) różnorodnych zależności matematycznych, metody rozwiązywania zadań z treścią

6. Kształcenie geometryczne w klasach młodszych – zakres treści i sposoby ich realizacji

7. Matematyczne umiejętności praktyczne ucznia i możliwości ich kształtowania, organizacja pracy uczniów

8. Błąd i jego rola w kształceniu matematycznym uczniów. Rodzaje błędów, postępowanie nauczyciela w sytuacji identyfikacji błędu ucznia

9. Strategie rozwijania zainteresowań i zdolności matematycznych dzieci. Pojęcie zdolności matematycznych, ich przejawy

10. Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki. Zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki uczniów klas 1-3

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala A236
Barbara Dudel 90/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.