Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3BHL Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci/tki rozpoczynający/ce zajęcia powinni/ny posiadać podstawową wiedzę dotyczącą myślenia uczniów klas 1-3 i warunków jego rozwoju, znać determinanty kształtowania pojęć i umiejętności dzieci oraz posiadać umiejętności projektowania pracy nauczyciela i uczniów.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest stworzenie możliwości do nabywania przez Studentów/tki kompetencji nauczycielskich w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć matematycznych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Studenci/tki uzupełnią wiedzę dotycząca warunków rozwoju myślenia uczniów na zajęciach matematycznych, poznają determinanty kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych dzieci oraz usprawnią umiejętności projektowania pracy nauczyciela i uczniów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika wczesnoszkolna

Rok studiów/semestr: III/6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Punkty ECTS: 4.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 30h

Udział w wykładach – 20 h

przygotowanie do ćwiczeń - 30h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do testu egzaminacyjnego - 10h

egzamin - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 52 h; ECTS – 2

-O charakterze praktycznym - 60 h; ECTS – 2,5

Literatura:

Literatura podstawowa

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Edukacja matematyczna bez matematyki (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Dudel B., Zajączkowska K., MultiZegar. Nauka pomiaru czasu., Gdańsk 2019.

Dudel B., Zajączkowska K., Uczymy się matematyki z „Magicznym Drzewem”, Gdańsk 2020.

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000.

Jaworska M., Jędrzejewska M., Nawrocka K., Dziecinnie prosta matematyka., Otwieramy przed dziećmi drzwi do matematycznego świata, Warszawa 2019.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.), Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Kalinowska A., Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Krejcova E., Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole 2016.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Dziecko w świecie miary, Kraków 2020.

Oszwa U., Lęk przed matematyką, Lublin, 2020

Krämer M., Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką, Warszawa 2017.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Płocki A., Krecha I. (red.) Matematyka w przyrodzie i sztuce – matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Nowy Sącz 2012.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skarbek K., Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie? Kraków 2020.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Skura M., Lisicki M., Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki, Warszawa 2018.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojciechowska K., Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.

Wojnowska M., Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne : Matematyczna Edukacja Dzieci - Czasopismo dla nauczycieli i rodziców, Problemy Wczesnej Edukacji

Literatura uzupełniająca:

Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2015.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej – studium empiryczne,, Toruń 2020.

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Rocławski B., O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

KA7_WG7, Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk, stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej

KA7_WG9 Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego wykorzystania zabaw i gier w procesie kształcenia

KA7_WG12, Ma wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji wczesnoszkolnej

KA7_UW5, Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania oraz adekwatnie do celów wychowania i kształcenia dobiera metody, tworzy, testuje i modyfikuje materiały dydaktyczne

KA7_UW6, Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych uczniów

KA7_UW7, Identyfikuje naturalne, spontaniczne zachowania uczniów jako sytuacje dydaktyczne; generuje oryginalne rozwiązania pojawiających się problemów pedagogicznych

KA7_UO1, Rozwija kompetencje kluczowe uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

KA7_UU4, Inspiruje sytuacje i angażuje uczniów do rozwoju myślenia komutacyjnego

KA7_KO2 Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej prac

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (ćwiczenia) min 90%;

- znajomość omawianych zagadnień teoretycznych (odpowiedzi ustne);

- przygotowanie do zajęć (prezentacja ćwiczeń z uczniami);

- aktywność na zajęciach (wypowiedzi studenta w toku zajęć);

- uczestnictwo w pracach indywidualnych i grupowych;

- pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (punktacja: 91% -100% bdb; 81% - 90% db+; 71% - 80% db; 61% - 70 % dst+; 51% - 60% dst; 50 % - ndst ).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest stworzenie możliwości do pogłębienia nabytych wcześniej kompetencji nauczycielskich oraz przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z edukacji matemetycznej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Studentki wzbogacą i uzupełnią wiedzę dotycząca warunków rozwoju myślenia uczniów na zajęciach matematycznych edukacji wczesnoszkolnej oraz usprawnią umiejętności projektowania pracy nauczyciela i uczniów.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane będą zagadnienia związane z: rozwojem umysłowym ucznia w kontekście zakresu edukacji matematycznej; formami aktywności uczniów sprzyjającymi kształtowaniu pojęć i umiejętności matematycznych; podejściami do rozwiązywania zadań tekstowych; reprezentacjami graficznymi wykorzystywanymi w ćwiczeniach rachunkowych i rozwiązywaniu zadań tekstowych; kształtowaniem umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, stawianiem i weryfikowaniem hipotez; grami matematycznymi, ich wykorzystaniem w realizacji celów kształcenia; projektowaniem sytuacji stwarzających możliwości kształtowania u uczniów pojęć i umiejętności matematycznych; sposobami motywowania uczniów do uczenia się matematyki; pracą z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Literatura:

Dudel B., Zajączkowska K., Uczę się matematyki z "Magicznym Drzewem", Gdańsk 2020

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000

Jaworska M., Jędrzejewska M., Nawrocka K., Dziecinnie prosta matematyka., Otwieramy przed dziećmi drzwi do matematycznego świata

Warszawa 2019.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa , 2004.

Kramer M., Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką,

Krejcova E., Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole 2016.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Dziecko w świecie miary. Kraków 2020.

Oszwa U., Lęk przed matematyką, Lublin, 2020.

Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa 2007.

Sternberg R.J., Spewar-Sweling L., Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańsk 2003.

Wojciechowska K., Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.

Czasopisma

Matematyczna Edukacja Dzieci - Czasopismo dla nauczycieli i rodziców

Problemy Wczesnej Edukacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.