Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja matematyczna 380-DS5-3BHL
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Edukacja matematyczna bez matematyki (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Dudel B., Zajączkowska K., MultiZegar. Nauka pomiaru czasu., Gdańsk 2019.

Dudel B., Zajączkowska K., Uczymy się matematyki z „Magicznym Drzewem”, Gdańsk 2020.

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000.

Jaworska M., Jędrzejewska M., Nawrocka K., Dziecinnie prosta matematyka., Otwieramy przed dziećmi drzwi do matematycznego świata, Warszawa 2019.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.), Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Kalinowska A., Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Krejcova E., Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole 2016.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Dziecko w świecie miary, Kraków 2020.

Oszwa U., Lęk przed matematyką, Lublin, 2020

Krämer M., Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką, Warszawa 2017.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Płocki A., Krecha I. (red.) Matematyka w przyrodzie i sztuce – matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Nowy Sącz 2012.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skarbek K., Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie? Kraków 2020.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Skura M., Lisicki M., Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki, Warszawa 2018.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojciechowska K., Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.

Wojnowska M., Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne : Matematyczna Edukacja Dzieci - Czasopismo dla nauczycieli i rodziców, Problemy Wczesnej Edukacji

Literatura uzupełniająca:

Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2015.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej – studium empiryczne,, Toruń 2020.

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- wyjaśnia istotę zmian w rozwoju myślenia uczniów klas 1-3 oraz podaje czynniki stymulujące rozwój myślenia uczniów - KA7_WG2

- proponuje sposoby rozwijania myślenia uczniów i precyzuje warunki ich stosowania uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów - KA7_UW3

- analizuje dostępne materiały, środki dydaktyczne, ocenia ich wartość i przydatność do różnych warunków edukacyjnych oraz projektuje przebieg zajęć matematycznychz ich wykorzystaniem - KA7_UW4

- trafnie posługuje się terminologią związaną z edukacją matematyczną w klasach 1-3, zarówno w wypowiedziach jak i pracach pisemnych - KA7_UW6

- systematycznie dokonuje refleksji nad stanem nabywanych własnych kompetencji niezbędnych do pracy w obszarze edukacji matematycznej - KA7_KK4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest minimum 90% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz oceny z prac pisemnych. Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ustna forma zaliczenia – student podpisuje się w protokole potwierdzając tym samym znajomość oceny.

Zakres tematów:

Stadia rozwoju umysłowego ucznia w kontekście zakresu edukacji matematycznej i metod kształcenia matematycznego. Założenia edukacji matematycznej uczniów klas 1-3.

Projektowanie sytuacji dydaktycznych i zajęć matematycznych poświęconych kształtowaniu umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, stawiania i weryfikowania hipotez, dostrzegania i wykorzystywania regularności i analogii, używania argumentacji i kontrprzykładów w następujących sytuacjach:

 wprowadzanie liczby i działań na liczbach,

 rozwijanie umiejętności wykonywania działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia z wykorzystaniem własności działań, kolejności wykonywania działań.

 rozszerzenie zakresu liczbowego – istota i etapy,

 wprowadzenia i pogłębiania rozumienia pojęcia zakresu liczbowego oraz dziesiątkowego pozycyjnego układu liczenia

 przekraczania progu dziesiątkowego różnymi sposobami i rozwijania umiejętności rachunkowych uczniów.

 wykorzystania różnych schematów graficznych w różnych sytuacjach (rozwiązywania zadań tekstowych, porządkowania informacji, analizowania relacji i wyciągania wniosków, rozwijania umiejętności wykonywania działań arytmetycznych) – graf, drzewo matematyczne, tabela działaniowa i funkcyjna, oś liczbowa,

 pracy ucznia nad rozwiązaniem różnego rodzaju zadań tekstowych,

 przygotowania uczniów do rozwiązywania równań i rozwijania tej umiejętności (rola czynności manipulacyjnych i graficznych w procesie rozwiązywania zadań z treścią i działań z okienkiem),

 kształtowania u uczniów pojęć i umiejętności geometrycznych, rozwijania wyobraźni i orientacji przestrzennej,

 wykorzystania gier matematycznych w realizacji celów dydaktycznych,

 rozwijania matematycznych umiejętności praktycznych uczniów organizacja pracy uczniów.

Sposoby motywowania uczniów do stosowania zasad logicznego myślenia.

Kreowanie twórczej postawy uczniów w uczeniu się matematyki, odkrywanie matematyki Sytuacje edukacyjne skłaniające uczniów do konstruowania hipotez i ich weryfikacji, używanie racjonalnej argumentacji – projektowanie zajęć

Organizacja pracy dzieci o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach (zdolności matematyczne, trudności w uczeniu się matematyki) – projektowanie zajęć

Środki dydaktyczne, pakiety edukacyjne wspierające nauczanie uczenie się matematyki w klasach 1-3.

Przygotowanie ucznia do udziału w konkursach matematycznych.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, dyskusja, praca z tekstem, metoda problemowa, pokaz, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala A203 (cwi)
Barbara Dudel 11/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala A203 (cwi)
Barbara Dudel 10/ szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala A203 (cwi)
Barbara Dudel 11/ szczegóły
4 każda środa, 13:15 - 14:45, sala A203 (cwi)
Barbara Dudel 10/ szczegóły
5 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala A207 (cwi)
Barbara Dudel 11/ szczegóły
6 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala A209 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 11/ szczegóły
7 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala A208 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 10/ szczegóły
8 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala A209 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)