Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3BHL
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci/tki rozpoczynający/ce zajęcia powinni/ny posiadać podstawową wiedzę dotyczącą myślenia uczniów klas 1-3 i warunków jego rozwoju, znać determinanty kształtowania pojęć i umiejętności dzieci oraz posiadać umiejętności projektowania pracy nauczyciela i uczniów.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest stworzenie możliwości do nabywania przez Studentów/tki kompetencji nauczycielskich w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć matematycznych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Studenci/tki uzupełnią wiedzę dotycząca warunków rozwoju myślenia uczniów na zajęciach matematycznych, poznają determinanty kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych dzieci oraz usprawnią umiejętności projektowania pracy nauczyciela i uczniów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika wczesnoszkolna

Rok studiów/semestr: III/6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Punkty ECTS: 5.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 30h

Udział w wykładach – 20 h

przygotowanie do ćwiczeń - 30h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do testu egzaminacyjnego - 10h

egzamin - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 52 h; ECTS – 2,5

-O charakterze praktycznym - 60 h; ECTS – 2,5

Literatura:

Literatura podstawowa

Braun M., Konstrukcje matematyczne. Jak sobie z nimi radzić? Gdańsk 1995.

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Edukacja matematyczna bez matematyki (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Dudel B., Zajączkowska K., MultiZegar. Nauka pomiaru czasu., Gdańsk 2019.

Dudel B., Zajączkowska K., Uczymy się matematyki z „Magicznym Drzewem”, Opole 2022.

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000.

Jaworska M., Jędrzejewska M., Nawrocka K., Dziecinnie prosta matematyka., Otwieramy przed dziećmi drzwi do matematycznego świata, Warszawa 2019.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.), Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Kalinowska A., Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Krejcova E., Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole 2016.

Krämer M., Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką, Warszawa 2017.

Łuczak A., Muzyka i matematyka w edukacji dziecka. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania muzyki i matematyki w edukacji wczesnoszkolnej, Zielona Góra 2020.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Dziecko w świecie miary, Kraków 2020.

Oszwa U., Lęk przed matematyką, Lublin, 2020.

Pawlusińska L., Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji. Szczecin 2021.

Płocki A., Krecha I. (red.) Matematyka w przyrodzie i sztuce – matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Nowy Sącz 2012.

Przybyła T. (red.), Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka, Poznań 2021.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skarbek K., Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie? Kraków 2020.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Skura M., Lisicki M., Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki, Warszawa 2018.

Szczygieł M., Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki. Uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2020.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojciechowska K., Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.

Wojnowska M., Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne : Matematyczna Edukacja Dzieci - Czasopismo dla nauczycieli i rodziców, Problemy Wczesnej Edukacji

Literatura uzupełniająca:

Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2015.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej – studium empiryczne,, Toruń 2020.

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Rocławski B., O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

- zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać (KA7_WG2);

- zna i rozumie metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (KA7_WG6);

- umie wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy (KA7_UW3);

- potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia; (KA7_UW4);

- potrafi funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu metodyki edukacji matematycznej w klasach 1-3 (KA7_UW6);

- dokonuje autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi (KA7_KK4)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (ćwiczenia) min 90%;

- znajomość omawianych zagadnień teoretycznych (odpowiedzi ustne);

- przygotowanie do zajęć (prezentacja ćwiczeń z uczniami);

- aktywność na zajęciach (wypowiedzi studenta w toku zajęć);

- uczestnictwo w pracach indywidualnych i grupowych;

- pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (punktacja: 91% -100% bdb; 81% - 90% db+; 71% - 80% db; 61% - 70 % dst+; 51% - 60% dst; 50 % - ndst ).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)