Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe JST 330-PS1-2UPFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

2) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

3) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

4) Salachna J. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa - projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

Literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

Źródła prawa:

1. Ustawa o finansach publicznych

2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

4. Samorządowe ustawy ustrojowe: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- 2UPFI_W01: w zaawansowanym stopniu zakres i charakter dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, w tym ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk społecznych (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_WG1;

- 2UPFI_W02: w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa finansowego JST, w szczególności regulacji prawnych dotyczących budżetu samorządowego oraz procedur jego uchwalania, wykonywania oraz kontroli wykonania (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_WG5;

- 2UPFI_W03: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_WG6;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- 2UPFI_U01: identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych związanych z gospodarką finansową JST (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KA6_UW1;

- 2UPFI_U02: dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym wynikających z konstrukcji budżetu samorządowego (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KA6_UW3;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- 2UPFI_K01: krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie konstrukcji budżetu JST i procedury budżetowej (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów z dwóch kolokwiów pisemnych.

Kolokwia będą się składać z dwóch części: części pierwszej - testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru i części drugiej: 2 pytań opisowych.

Za każde z kolokwiów można uzyskać łącznie 35 pkt (15 pkt za test i

20 za pytania opisowe), tak więc maksymalna ilość punktów wyniesie 70.

Czas trwania każdego z kolokwiów to ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

Skala ocen końcowych:

64-70 ocena bardzo dobry

57-63 dobry plus

50-56 dobry

43-49 dostateczny plus

36-42 dostateczny

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszcza się 2 nieobecności.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego (zagadnienia podstawowe)

2. Opracowywanie i uchwalanie uchwały budżetowej JST

3. Wykonywanie uchwały budżetowej JST

4. Rola regionalnych izb obrachunkowych (RIO) w gospodarce finansowej JST

Metody dydaktyczne:

Prezentacja poszczególnych zagadnień problemowych, przedstawianie kazusów oraz studia przypadków (praca indywidualna i w grupach), wystąpienia i dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 303
Marcin Tyniewicki, Ewa Lotko 24/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.