Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia wychowania 380-OS1-2SWY
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babicka – Wyrkus A., Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży, Kraków 2015.

Błajet P., (Nie)przypadkowa edukacja, Toruń 2016.

Christopher C.J., Nauczyciel – rodzic: skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004.

Cichocka-Segiet K., Mostowski P., Rutkowski P., Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, w: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, red. I. Chrzanowska, G. Szumski, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.

Domagała-Zyśk E., Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, w: Oblicza życia. Księga Jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska, Lublin 2021, s. 858-870.

Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, Warszawa 2004.

Galkienė A. (red.), Uniwersalne Projektowanie w Edukacji - doświadczenia nauczycieli: Austria, Litwa, Polska, Finlandia. Litwa, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. Erasmus + 2021

https://sp128.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/10/Uniwersalne-Projektowanie-w-Edukacji.pdf

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Warszawa 1999.

Karkowska M., Socjologia wychowania, wybrane elementy, Łódź 2007.

Karkowska M., Uczeń i nauczyciel. Interakcje i wartości w klasie szkolnej, Kraków 2005.

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010.

Knopik T., Papuda-Dolińska Beata., Wiejak K., Krasowicz-Kupis G., Projektowanie uniwersalne jako perspektywa metodyczna edukacji włączającej, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej", Nr 42/2021. file:///C:/Users/BEATA~1.ROL/AppData/Local/Temp/akranich,+%7B$userGroup%7D,+niepelnosprawnosc42_2+(4).pdf

Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005.

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji, Warszawa 2016.

Moczydłowska J., Pełszyńska I., Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie, Rzeszów 2004.

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe: aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003.

Rynio A., Stępień K. (red.), Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, Lublin 2010.

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Łódź 2010.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2015.

Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 2005.

Znaniecki F., Socjologia wychowania. t.I, Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

KA6_WG6 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii),

KA6_WK3 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących,

KA6_UW3 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej,

KA6_KO3 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z egzaminu pisemnego.

W trakcie semestru student może być nieobecny 2 razy. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny w formie testu

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu pisemnego jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Główne teorie socjologiczne jako podstawa kształtowania się koncepcji socjologii wychowania. (4h)

2. Socjalizacja – wpływ środowiska na wychowanie i kształtowanie się postaw społecznych. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. (4h)

3. Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze. (4h)

4. Szkoła w perspektywie krytycznej – podporządkowanie czy opór? (4h)

5. Nauczyciel – jego rola we współczesnej szkole.(4h)

6. Uczeń i jego środowisko. Klasa szkolna jako grupa społeczna. Strategie wychowawcze pomagające w budowaniu zróżnicowanego zespołu klasowego. (4h)

7. Nierówności edukacyjne w polskiej szkole - model edukacji ukierunkowanej na wspieranie optymalnego rozwoju wszystkich dzieci, bez względu na potrzeby i rodzaj niepełnosprawności. (2h)

8. Agresja i przemoc w szkole. (2h)

9. Dewiacje wśród młodzieży - uwarunkowania i profilaktyka. (2h)

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala C2.2 (wyk)
Joanna Borowik 49/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)