Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe 330-PS1-1PFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

1PFI_W01: w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_WG5

1PFI_W02: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_WG6

1PFI_W03: w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_WG7

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

1PFI_U01: identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_UW1

1PFI_U02: właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_UW2

1PFI_U03: dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_UW3

1PFI_U04: przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_UK2

1PFI_U05: samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

1PFI_K01: krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_KK1

1PFI_K02: uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych (metoda weryfikacji: wejściówki, zaliczenie pisemne); KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów zdobytych podczas:

- wejściówek - odbędzie się 12 wejściówek, za każdą wejściówkę można otrzymać od 0 do 4 pkt, łącznie można uzyskać 48 pkt. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach wejściówkę można zaliczyć na konsultacjach, przy czym dopuszcza się tylko dwie nieobecności;

- kolokwiów - odbędą się dwa pisemne kolokwia. Kolokwia będą się składać z dwóch części: część pierwsza - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru i część druga: 2 pytania opisowe. Za każde z kolokwiów można uzyskać łącznie 50 pkt (20 pkt za test i 30 za pytania opisowe). Czas trwania każdego z kolokwiów to ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

135-148 bdb

134-120 db+

119-106 db

105-91 dst+

90-76 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Środki publiczne.

3. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych i specyfika ich funkcjonowania oraz finansowania.

4. Instrumenty polityki finansowej.

5. Treść i struktura ustawy budżetowej.

6. Procedura budżetowa.

7. Wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania.

8. Kolokwium 1.

9. Planowanie wieloletnie w państwie i samorządzie terytorialnym.

10. Treść i struktura uchwały budżetowej.

11. Procedura budżetowa w JST.

12. Wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania.

13. Państwowy dług publiczny.

14. Kolokwium 2.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 316
Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 302
Marcin Tyniewicki, Ewa Lotko 19/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 304
Ewa Lotko 18/ szczegóły
4 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 303
Marcin Tyniewicki 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)