Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne tendencje w dydaktyce 380-N2-2YNTD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Karpińska, W. Wróblewska, P. Remża (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, Białystok 2021,

A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc (red.), Edukacja w przestrzeni społecznej, Białystok 2021.

A. Karpińska, M. Zińczuk, K. Kowalczuk (red.), Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Białystok 2021.

A. Karpińska, A. Szwarc, W. Wróblewska (red.), Edukacja całożyciowa wybrane obszary, Toruń 2019.

A. Karpińska, K. Borawska - Kalbarczyk, K. Kowalczuk, Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Toruń 2016.

A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń 2016.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zmian w zakresie przedmiotu badań dydaktyki ogólnej - KA7_WG5 (weryfikacja: wykonanie zadań podczas prezentacji projektów),

- ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach procesu działalności edukacyjnej, pogłębioną wiedzę w zakresie usytuowania procesu kształcenia w kontekście przemian współczesności oraz modernizacji instrumentarium pracy pedagoga - KA7_WK7 (weryfikacja: wykonanie zadań podczas prezentacji projektów).

Student w zakresie umiejętności:

- posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi (w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej) - KA7_UK3 (weryfikacja: ocena przygotowania i prezentowania projektu dydaktycznego),

- potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać metody, środki i formy organizacji pracy pozwalające osiągać optymalne efekty kształcenia - KA7_UU1 (weryfikacja: ocena przygotowania konspektu),

- potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole - KA7_UU3 (weryfikacja: ocena prezentacji projektu).

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego - KA7_KK1(weryfikacja: samoocena studenta, obserwacja),

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie, angażuje się we współpracę KA7_KK2 (weryfikacja: samoocena studenta, obserwacja),

- utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych - KA7_KK4 (weryfikacja: samoocena studenta, obserwacja zaangażowania studenta w realizację tematu).

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego (kryteria oceny projektu: merytoryczne, formalne – forma i sposób prezentacji oraz umiejętność inspirowania członków grupy do aktywności, postawa osoby prezentującej oraz zarządzanie czasem), przygotowanie konspektu zajęć, obecność i aktywność podczas zajęć (zaliczenie nieobecności podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu).

Zakres tematów:

1. Problematyka zajęć, metody i formy organizacji zajęć oraz warunki zaliczenia przedmiotu, literatura przedmiotu.

2. Idea projektów dydaktycznych w edukacji.

3. Instrumentarium pracy pedagoga w aspekcie nowoczesnych kierunków oraz zmian programowych.

4. Proponowane tematy projektów (do wyboru):

- Aktywny student w edukacji akademickiej

- Uczeń i student o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- Dynamiczne przemiany społeczne w kontekście zawodu nauczyciela

- Kompetencje i postawy nauczyciela wobec rzeczywistości edukacyjnej

- Społeczne i dydaktyczne konteksty przemian procesu kształcenia

- Aksjologiczne i personalistyczne wymiary edukacji

- Edukacja w trosce o jakość życia,

- Edukacja zawodowa wobec zmian i oczekiwań rynku pracy,

- Budowanie innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej,

- Technologie cyfrowe w perspektywie innowacji edukacyjnych,

- Edukacyjne konteksty procesu kształcenia,

- Proces kształcenia w przestrzeni akademickiej,

- Niepowodzenia edukacyjne i możliwość ich minimalizacji,

5. Ewaluacja wyników kształcenia.

Metody dydaktyczne:

- metoda projektu,

- dyskusja,

- pokaz,

- gry dydaktyczne,

- metoda zadań praktycznych

- metody ćwiczebne,

- praca z tekstem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:15 - 11:45, sala B223 (cwi)
Walentyna Wróblewska 25/ szczegóły
2 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala B223 (cwi)
Walentyna Wróblewska 26/ szczegóły
3 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala B123 (cwi)
Monika Zińczuk 24/ szczegóły
4 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala B125 (cwi)
Alina Szwarc 25/ szczegóły
5 każda niedziela, 10:15 - 11:45, sala B125 (cwi)
Alina Szwarc 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)