Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne 370-PS5-2PKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

7. M. Florczak-Wątor Prawo konstytucyjne. Kazusy, Warszawa 2020

8. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

9. B. Szmulik (red.), dr Andrzej Pogłódek (red.), Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa 2016

oraz

Konstytucja RP i wybrane akty normatywne np. ustawy i regulaminy Sejmu i Senatu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego (KA7_WG3); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne

- absolwent ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian (KA7_WG6); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne

Umiejętności:

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach dziedziny prawa konstytucyjnego (KA7_UW1); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym (KA7_UW2); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (KA7_UW3); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (KA7_UK1);sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne

Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KA7_KO1); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KA7_KK2); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 2

- Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu

- Zaliczenie końcowe odbędzie się w formie pisemnej

czas trwania: do 90 minut,

rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów

pytanie 1 pkt, kazus po 10 pkt każdy – 70 pkt łącznie

Skala ocen pozytywnych:

od 36 pkt - dostateczny

od 43 pkt - dostateczny plus

od 50 pkt - dobry

od 57 pkt - dobry plus

od 64 pkt - bardzo dobry

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń (egzaminu) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej również w formie testu

Zakres tematów:

Definicja i cechy konstytucji. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa konstytucyjnego. Rodzaje konstytucji.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa publicznego, pojęcie państwa, organu władzy publicznej, urzędu. Rodzaje organów władzy publicznej.

Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu.

Podstawowe systemy rządów: system prezydencki, system parlamentarno - gabinetowy, systemy mieszane i inne systemy rządów. Racjonalizacja polskiego systemu rządów

Zasady konstytucyjne

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela - zagadnienia terminologiczne oraz systematyka konstytucyjna. Wybrane wolności i prawa człowieka i obywatela w Konstytucji RP. Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw człowieka i obywatela

Konstytucyjny system źródeł prawa

Instytucje demokracji bezpośredniej - pojęcie i rodzaje. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Rola wyborów parlamentarnych w państwie demokratycznym; pojęcie prawa wyborczego i systemu wyborczego. Zasady prawa wyborczego.

Status prawny posłów i senatorów.

Organizacja i tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu.

Funkcje Sejmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu ustawodawczego.

Sądownictwo w Polsce, zasady organizacji i funkcjonowania sądów w RP. SN i inne rodzaje sądów, Krajowa Rada Sądownictwa

Trybunał Konstytucyjny - pozycja ustrojowa, organizacja, kompetencje, procedura postępowania, orzeczenia.

Trybunał Stanu. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej. Pozycja ustrojowa, organizacja i właściwość Trybunału Stanu. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

Konstytucyjne zasady określające ustrój terytorialny RP. Polski model samorządu terytorialnego. Organy samorządu terytorialnego. Status radnego. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

Konstytucyjne organy kontroli państwowej i ochrony prawa - NIK, RPO. RPD, KRRiTV

Stany nadzwyczajne - pojęcie, zasady konstytucyjne, rodzaje. Przesłanki wprowadzenia oraz charakterystyka poszczególnych stanów nadzwyczajnych

Metody dydaktyczne:

Wyjaśnienie omawianego zagadnienia, pytania, obserwacja ciągła, zadania w grupach, rozwiązywanie testów, zadań i kazusów, prezentacja multimedialna, ćwiczenia zdalne w czasie rzeczywistym na platformie EduPortal, materiały oraz zadania e- learningowe, konsultacje oraz inne metody dydaktyczne typowe dla ćwiczeń. Metoda konwersatoryjna (w sali i zdalnie synchronicznie), praca w grupach, konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 211
Kamila Bezubik 20/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 211
Kamila Bezubik 22/ szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 211
Kamila Bezubik 21/ szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 211
Kamila Bezubik 21/ szczegóły
5 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 120
Andrzej Jackiewicz 22/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 213
Lech Jamróz, Andrzej Jackiewicz 23/ szczegóły
7 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 211
Radosław Puchta 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)