Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2PKO
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia prawa 370-PS5-1HPRW
Logika prawnicza 370-PS5-1LPA
Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie rozpoznawania modeli ustrojowych współczesnego świata, klasyfikowania na tym tle ustroju RP oraz świadomości jej genezy ustrojowej; zrozumienia opisu organizacji i funkcjonowania organów konstytucyjnych państwa; poruszania się w sferze wzajemnych relacji pomiędzy głównymi organami państwa; znajomości praktyki ich działania, zasadniczych instytucjonalnych i materialnych i materialnych gwarancji nadrzędności konstytucji oraz praw, wolności i obowiązków jednostki; rozumienia roli poszczególnych organów ustrojowych oraz instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa; przyswojenia terminologii prawnokonstytucyjnej; podniesienia kultury prawnej i politycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej RP. Zachęcenie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje i radiowe - w tym między innymi relacje z posiedzeń Sejmu i Senatu, zasoby internetowe).

Wykorzystywanie platformy e-learningowej Eduportal - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, opracowanych zagadnień, kazusów itp.

W trakcie ćwiczeń - wykorzystywanie aktów normatywnych oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego np. przy rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 3

Wymagania wstępne - Prawoznawstwo (370-PN5-1PWO); Historia prawa publicznego 370-PN5-1HPA; Logika prawnicza 370-PN5-1LP

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 100 godz.; 50 godz. wykładu (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych) i 50 godz. ćwiczeń (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład (możliwe prowadzenie zdalne w czasie rzeczywistym, prezentacje, możliwe przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, zadania lub testy lub kazusy w e-learningu, konsultacje. Punkty ECTS – 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz. (w tym 40 godz. w zajęciach zdalnych asynchronicznych); przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

7. M. Florczak-Wątor Prawo konstytucyjne. Kazusy, Warszawa 2020

8. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

9. B. Szmulik (red.), dr Andrzej Pogłódek (red.), Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa 2016

oraz

Konstytucja RP i wybrane akty normatywne np. ustawy i regulaminy Sejmu i Senatu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego (KA7_WG3) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- absolwent ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian (KA7_WG6) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

Umiejętności:

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach dziedziny prawa konstytucyjnego (KA7_UW1) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym (KA7_UW2) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (KA7_UW3) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (KA7_UK1) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KA7_KO1) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KA7_KK2) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach: nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4 (dotyczy zawsze ćwiczeń)

- Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu

- Zaliczenie końcowe (lub odpowiednio egzamin końcowy) odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście.

Etap II – ustny – odpowiedź na 3 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 5 pkt

Uwaga: Uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach ćwiczeń (lub odpowiednio innych zajęć) podnosi pozytywną ocenę za II etap o 0,5 stopnia. Ogółem za II etap można uzyskać maksymalnie 15 pkt.

Ocena uzyskana na II etapie równoznaczna jest z oceną końcową zaliczenia ćwiczeń (odpowiednio egzaminu).

Do zaliczenia końcowego ćwiczeń/egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt. na II etapie zaliczenia. Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11 – 12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14 – 15 ocena 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń (egzaminu) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Andrzej Jackiewicz, Lech Jamróz, Jarosław Matwiejuk, Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia prawa 370-PS5-1HPRW
Logika prawnicza 370-PS5-1LPA
Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej RP. Zachęcenie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje i radiowe - w tym między innymi relacje z posiedzeń Sejmu i Senatu, zasoby internetowe).

Wykorzystywanie platformy e-learningowej EduPortal - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, opracowanych zagadnień, kazusów itp.

W trakcie ćwiczeń - wykorzystywanie aktów normatywnych oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego np. przy rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 3

Wymagania wstępne - Prawoznawstwo (370-PN5-1PWO); Historia prawa publicznego 370-PN5-1HPA; Logika prawnicza 370-PN5-1LP

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 100 godz.; 50 godz. wykładu (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych) i 50 godz. ćwiczeń (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład (możliwe prowadzenie zdalne w czasie rzeczywistym, prezentacje, możliwe przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, zadania lub testy lub kazusy w e-learningu, konsultacje. Punkty ECTS – 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz. (w tym 40 godz. w zajęciach zdalnych asynchronicznych); przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

7. M. Florczak-Wątor Prawo konstytucyjne. Kazusy, Warszawa 2020

8. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

9. B. Szmulik (red.), dr Andrzej Pogłódek (red.), Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa 2016

oraz

Konstytucja RP i wybrane akty normatywne np. ustawy i regulaminy Sejmu i Senatu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Andrzej Jackiewicz, Lech Jamróz, Jarosław Matwiejuk, Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia prawa 370-PS5-1HPRW
Logika prawnicza 370-PS5-1LPA
Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej RP. Zachęcenie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje i radiowe - w tym między innymi relacje z posiedzeń Sejmu i Senatu, zasoby internetowe).

Wykorzystywanie platformy e-learningowej EduPortal - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, opracowanych zagadnień, kazusów itp.

W trakcie ćwiczeń - wykorzystywanie aktów normatywnych oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego np. przy rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 3

Wymagania wstępne - Prawoznawstwo (370-PN5-1PWO); Historia prawa publicznego 370-PN5-1HPA; Logika prawnicza 370-PN5-1LP

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 100 godz.; 50 godz. wykładu (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych) i 50 godz. ćwiczeń (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład (możliwe prowadzenie zdalne w czasie rzeczywistym, prezentacje, możliwe przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, zadania lub testy lub kazusy w e-learningu, konsultacje. Punkty ECTS – 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz. (w tym 40 godz. w zajęciach zdalnych asynchronicznych); przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

7. M. Florczak-Wątor Prawo konstytucyjne. Kazusy, Warszawa 2020

8. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

9. B. Szmulik (red.), dr Andrzej Pogłódek (red.), Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa 2016

oraz

Konstytucja RP i wybrane akty normatywne np. ustawy i regulaminy Sejmu i Senatu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia prawa 370-PS5-1HPRW
Logika prawnicza 370-PS5-1LPA
Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej RP. Zachęcenie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje i radiowe - w tym między innymi relacje z posiedzeń Sejmu i Senatu, zasoby internetowe).

Wykorzystywanie platformy e-learningowej EduPortal - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, opracowanych zagadnień, kazusów itp.

W trakcie ćwiczeń - wykorzystywanie aktów normatywnych oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego np. przy rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 3

Wymagania wstępne - Prawoznawstwo (370-PN5-1PWO); Historia prawa publicznego 370-PN5-1HPA; Logika prawnicza 370-PN5-1LP

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 100 godz.; 50 godz. wykładu (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych) i 50 godz. ćwiczeń (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład (możliwe prowadzenie zdalne w czasie rzeczywistym, prezentacje, możliwe przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, zadania lub testy lub kazusy w e-learningu, konsultacje. Punkty ECTS – 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz. (w tym 40 godz. w zajęciach zdalnych asynchronicznych); przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

7. M. Florczak-Wątor Prawo konstytucyjne. Kazusy, Warszawa 2020

8. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

9. B. Szmulik (red.), dr Andrzej Pogłódek (red.), Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa 2016

oraz

Konstytucja RP i wybrane akty normatywne np. ustawy i regulaminy Sejmu i Senatu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)