Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela 370-WS2-1LC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020;

2. W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Praw człowieka, Warszawa 2021;

3. M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016;

4. Z. Hołda i in., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

5. M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.

Efekty uczenia się:

K_W06 - ma rozszerzona wiedzę o aktywności i roli człowieka oraz o jego prawach i obowiązkach w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz statusie funkcjonariuszy publicznych; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

K_W07 - zna w stopniu pogłębionym; sposoby pozyskiwania wiedzy o aktualnych regulacjach prawa krajowego i międzynarodowego, metody i techniki pozyskiwania innych danych i ich analiz oraz interpretacji tekstów prawnych; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

K_U02 - właściwie posługuje się terminologią związaną z bezpieczeństwem narodowym; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

K_U03 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym i potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego (pytania otwarte).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa uwzględnia również wyniki pracy w ramach e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Pojęcie i istota praw człowieka: pojęcie praw i wolności jednostki; geneza praw człowieka i ewolucja ich zakresu; źródła praw człowieka; funkcje praw człowieka, generacje praw człowieka; współczesne koncepcje praw człowieka, pojęcie praw i wolności podstawowych, podmioty praw i wolności, ogólna charakterystyka regulacji praw, wolności i obowiązków jednostki w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Ogólne konstytucyjne zasady odnoszące się do praw i wolności człowieka i obywateli: godność jednostki ludzkiej; zasada wolności jednostki, równość wobec prawa; zakaz dyskryminacji; równouprawnienie kobiet i mężczyzn; prawa mniejszości narodowych, zasady ograniczania wolności i praw jednostki, klasyfikacja praw i wolności jednostki.

Wolności i prawa osobiste: funkcje i znaczenie tej kategorii wolności i praw. Treść wolności i praw osobistych.

Wolności i prawa polityczne: funkcje i znaczenie tej kategorii wolności i praw. Treść wolności i praw politycznych.

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne: specyfika drugiej generacji praw człowieka. Sposoby ujęcia tej generacji praw w Konstytucji RP.

Konstytucyjne obowiązki jednostki: obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek troski o dobro wspólne, obowiązek obrony Ojczyzny, obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, obowiązek dbałości o stan środowiska.

Ochrona wolności i praw człowieka: pojęcie takiej ochrony, systemy ochrony wolności i praw człowieka, system gwarancji i ochrony wolności i praw jednostki w RP.

Metody dydaktyczne:

Wykład, zapoznawanie się z materiałami udostępnianymi na platformie blackboard, rozwiązywanie zadań na platformie blackboard, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 120
Radosław Puchta 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)