Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-1LC
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- genezy praw i wolności jednostki,

- konstytucyjnych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących statusu jednostki w państwie,

- międzynarodowego (ONZ, Rada Europy) i unijnego (Unia Europejska) kontekstu uregulowania konstytucyjnych praw, wolności i obowiązków,

- treści konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela,

- treści konstytucyjnych obowiązków praw i wolności człowieka i obywatela,

- konstytucyjnych gwarancji ochrony praw i wolności.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem.: I rok studiów drugiego stopnia / sem. 1.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu) i 15 godzin ćwiczeń (w tym 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje, materiały oraz zadania sprawdzające na platformie EduPortal.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz. (w tym 22 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 28 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020;

- W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Praw człowieka, Warszawa 2021;

Literatura dodatkowa:

- M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016;

- Z. Hołda i in., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

- M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- absolwent ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) i pozostałych zagadnień związanych z obszarem bezpieczeństwo (KA7_WG3).

W zakresie umiejętności:

- absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez właściwy dobór źródeł nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych zagadnień (KA7_UW1),

- absolwent potrafi prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązujących w obszarze bezpieczeństwo (KA7_UK2).

W zakresie kompetencji społecznych

- absolwent jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa (KA7_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; zaliczenie pisemne.

Wykład: egzamin pisemny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Puchta
Prowadzący grup: Piotr Czeczot, Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Puchta
Prowadzący grup: Piotr Czeczot, Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Puchta
Prowadzący grup: Piotr Czeczot, Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)