Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2UFIP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Katedra Historii i Teorii Pieniądza
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia 0300-PS1-1EKO
Prawo finansowe cz. 1 0300-PS1-1PFI1
Prawo finansowe cz. 2 0300-PS1-1PFI2

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonomia 0300-PS1-1EKO
Prawo finansowe cz. 1 0300-PS1-1PFI1
Prawo finansowe cz. 2 0300-PS1-1PFI2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Finanse publiczne” jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych, jak i budżetu państwa oraz deficytu i długu publicznego. Zostanie przedstawiony również system podatkowy, zasady jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Finanse publiczne” jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat ogólnych zasad funkcjonowania instytucji sektora publicznego oraz z zakresu prawa finansowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h (wykłady) + 30 h (ćwiczenia); zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, bez wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków.

Punkty ECTS: 6 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 60 h

- przygotowanie do kolokwium 20 h

- przygotowanie do egzaminu 20 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 130 h, 5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.

2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

3. Lubińska T., Finanse publiczne: kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013.

4. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

5. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014

6. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Literatura dodatkowa:

1. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

2. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

3. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

4. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 ze zm.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

FIP_W01 zna relacje między strukturami gospodarczymi oraz instytucjami prawnymi w sferze finansów publicznych (P1_W03)

FIP_W02 ma wiedzę o normach i regułach prawnych w zakresie gromadzenia oraz rozdysponowywania środków publicznych (P1_W07)

FIP_W03 ma wiedzę o procesach zmian zachodzących w sektorze finansów publicznych (P1_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

FIP_U01 potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować sposoby gromadzenia oraz wydatkowania środków publicznych (P1_U01)

FIP_U02 potrafi gromadzić oraz interpretować dane o sytuacji finansowej sektora publicznego (P1_U02)

FIP_U03 rozumie i analizuje zjawiska z zakresu finansów publicznych o prawa finansowego (P1_U08)

FIP_U04 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów publicznych,

wykorzystując odpowiednie dane statystyczne (P1_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FIP_K01 jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniając wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu finansów publicznych (P1_K05)

FIP_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie finansów publicznych (P1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz testu sprawdzającego,

- egzamin końcowy pisemny, po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.