Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka kontrastywna polsko-angielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3PHO Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka kontrastywna polsko-angielska
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Fonetyka i fonologia języka angielskiego 0400-AS1-1TTPH
GO - składnia języka angielskiego 0400-AS1-2SKGO
GOJA - semantyka języka angielskiego 0400-AS1-2DGTT
GOJA-morfologia 0400-AS1-1DGM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Fonetyka i fonologia języka angielskiego 0400-AS1-1TTPH
Historia języka angielskiego 0400-AS1-2HEL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać możliwie gruntowną wiedzę na temat struktury i funkcji języka, podsystemów językowych, a szczególnie fonetyki i fonologii języka angielskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student ma uzyskać możliwie gruntowną wiedzę na temat

interferencji fonetycznej, jej form i sposobów niwelowania. Student potrafi porównać systemy fonetyczne języka angielskiego i języka polskiego, wskazać źródła transferu negatywnego, nazwać te aspekty fonetyki angielskiej, które w szczególny sposób są narażone na interferencję z języka polskiego, zaproponować ćwiczenia, których celem jest tak unikanie, jak i niwelowanie błędów będących wynikiem interferencji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy dla specjalności językoznawczej (M_6), dziedzina - językoznawstwo kontrastywne, III rok, 5 semestr.

Przedmioty wprowadzające – Wstęp do językoznawstwa ogólnego, Fonetyka i fonologia języka angielskiego. Wymagana jest wiedza na temat treści zawartych w w/w przedmiotach oraz znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. 15 godzin – ćwiczenia, metody: przygotowanie i przedstawienie prezentacji, 2ECTS.

Bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach - 15h.

Przygotowanie do zajęć - 10h.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5h.

Realizacja zadań projektowych - 5h.

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim - 12h.

Razem: 55h co odpowiada 2 ECTS.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 22h co odpowiada 1 ECTS.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 25h co odpowiada 1 ECTS.

Literatura:

Bibliografia

1. Awedyk, Wiesław. 1974. “The syllabic structure of English and Polish”. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 2. Poznań, 89-95.

2. Cruttenden, Alan. 1997. Intonation. Cambridge University Press.

3. Crystal, David. 1969. Prosodic Systems and Intonation in English.

4. Crystal, David. 1995. The Cambridge Encyclopedia of The English Language. Cambridge University Press.

5. Dogil, Grzegorz. 1979. “Some remarks on the stability of lexical stress in Polish and English”. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 9, Poznań, 63-87.

6. Dukiewicz, Leokadia. 1978. Intonacja wypowiedzi polskich. Wrocław.

7. Fisiak, Jacek. (ed.). 1984. Contrastive Linguistics. Berlin - New York - Amsterdam.

8. Fisiak, Jacek and Stanisław Puppel (eds.). 1992. Phonological Investigations. London: John Benjamins Publishing Company. London.

9. Hirst, Daniel and Albert Di Cristo.(eds.) 1998. Intonation Systems: A Survey of Twenty Languages. Cambridge: Cambridge University Press.

10. James, Carl. 1980. Contrastive Studies. London: Longman.

11. Jassem, Wiktor. 1962. Akcent języka polskiego. Warszawa.

12. Kaczmarski, Stanisław Piotr. 1988. Wstęp do bilingwalnego ujęcia nauki języka obcego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

13. Karaś, Mieczysław, Madejowa, Maria. (red.). 1977. Słownik wymowy polskiej Warszawa- Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

14. Krzeszowski, Tomasz P. 1990. Contrasting Languages: The Scope of Contrastive Linguistics, Mouton de Gruyter

15. Mackiewicz-Krassowska, Halina. 1974. ”Intonation of English and Polish declarative sentences”. Papers and Studies in Contrastive Linguistics vol.2, Poznań: Adam Mickiewicz University. 137-144.

16. Marek, Bogusław. 1974. “Intonation of imperative sentences and requests in Polish and in English”. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 2, Poznań: Adam Mickiewicz University. 161-180.

17. Mieszek, Aleksandra. 1974. “Intonation of compound sentences in English and Polish”. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 2, Poznań: Adam Mickiewicz University. 181-188.

18. Miatluk, Anna., Szymaniuk, Dorota and Olga Turłaj. 2008. Contrastive Phonetics of English and Polish: Phonetic Interference. Białystok: Trans Humana.

19. Rozumko, Agata and Dorota Szymaniuk (eds.). 2012. Directions in English-Polish Contrastive Studies. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

20. Rubach, Jerzy. 1977. Consonant Changes in English and Polish. Wrocław: Ossolineum.

21. Sawicka, Irena. 1995. Fonologia [in:] Wróbel H.(red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Kraków. 107-198.

22. Sobkowiak, Włodzimierz. 1996. English Phonetics for Poles. Poznań: Bene Nati.

23. Steffen-Batogowa, Maria. 1996. Struktura przebiegu melodii polskiego języka ogólnego. Adam Mickiewicz University Press.

24. Steffen-Batogowa, Maria. 2000. Struktura akcentu języka polskiego. Warszawa-Poznań.

25. Szpyra-Kozłowska, Jolanta. 2001. Fonologia-system dźwiękowy języka. [w:] Bartmiński, Jerzy. (red.). Współczesny język polski. Lublin. 485-502.

26. Turska, Halina. 1950. ”Zagadnienia miejsca akcentu w języku polskim”. Pamiętnik Literacki 41. 435-468.

27. Weinreich, Uriel. 1970. Languages in Contact: Findings and Problems. Hague - Paris - Mounton.

28. Wierzchowska, Bożena.1967. Opis fonetyczny języka polskiego. Warszawa.

29. Wierzchowska Bożena.1971. Wymowa polska. Wydawnictwo PZWS.

30. Wiśniewski, Marek. 2007. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Toruń. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

31. Wołoszyk, Alicja.1974. ”Intonation of interrogative sentences in English and Polish” Papers and Studies in Contrastive Linguistics 2. Poznań: Adam Mickiewicz University. 145-160.

32. Woźniakowski, Waldemar. 1976. "The study of bilingualism. Some implications for foreign language teaching". Kwartalnik Neofilologiczny 3. Warszawa. 305-312.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W13

K_U01, K_U04, K_U06, K_U12

K_K01, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego zaliczenia na ocenę w 5 semestrze są: przygotowanie i przedstawienie prezentacji, obecność na zajęciach. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.