Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-1KMN Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność międzynarodowa
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia rozwoju 0500-MS2-1ER
Geografia polityczna i gospodarcza 0500-MS1-1GPG
Makroekonomia 0500-MS1-1MAK
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0500-MS1-2MSG
Mikroekonomia 0500-MS1-1MIK
Polityka gospodarcza 0500-MS1-2POG

Założenia (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie 3 0500-MS2-2SEM3
Seminarium magisterskie 4 i przygotowanie do egzaminu 0500-MS2-2SEM4

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe zależności ekonomiczne: zasady działania mechanizmu rynkowego, kryteria wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Student powinien znać mapę polityczną świata i uwarunkowania międzynarodowych stosunków gospodarczych we współczesnym świecie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Cel:

- nabycie wiedzy z zakresu konkurencyjności międzynarodowej gospodarek;

- opanowanie umiejętności analizy sytuacji wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: studia stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina nauki: obszar nauk społecznych, dziedzina nauki ekonomiczne;

Rok studiów/semestr: pierwszy rok studiów, semestr drugi, studia II stopnia;

Wymagania wstępne: Student powinien znać podstawowe zależności ekonomiczne: zasady działania mechanizmu rynkowego, kryteria wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Student powinien znać mapę polityczną świata i uwarunkowania międzynarodowych stosunków gospodarczych we współczesnym świecie;

Liczba godzin: 15 godzin wykład;

Metody dydaktyczne: podające - konsultacje, dyskusje grupowe; aktywizujące - analizy przypadków.

2 ECTS, Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach 15 godzin;

- egzamin 1 godz.;

- udział w konsultacjach 1 godz.;

- przygotowanie do egzaminu 33 godziny;

łącznie 50 godzin.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. Bieńkowski, W.Weresa A.M., Radło J.M., Wyd. SGH, Warszawa 2010

Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska –Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

Raporty WEF, Banku Światowego oraz Raporty IMD, np. na stronach:

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015

http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2014/07/IMD_WCY-2014.pdf

Efekty uczenia się:

K_W04: ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji oraz determinant międzynarodowej konkurencyjności gospodarek

K_W05: ma wiedzę na temat zależności między decyzjami uczestników transakcji na rynku międzynarodowym

K_W08: zna i rozumie uwarunkowania pozycji podmiotów na rynku światowym

K_W17: zna wybrane uwarunkowania funkcjonowania podmiotów na rynku międzynarodowym

K_U01: potrafi formułować sugestie na temat bieżących sposobów poprawy międzynarodowej konkurencyjności poszczególnych krajów

K_U02: potrafi zastosować odpowiednie metody badawcze, zgromadzić informacje i przewidzieć następstwa określonych zjawisk i procesów

K_U07: umie poddać krytycznej analizie oddziaływanie przepływu dóbr oraz czynników produkcji między krajami na ich konkurencyjność

K_U04: potrafi wskazać czynniki decydujące o zdolności konkurencyjnej kraju na arenie międzynarodowej

K_K01: wykazuje wyszukiwać bieżące informacje na temat pozycji i zdolności konkurencyjnej krajów

K_K05: potrafi proponować nowe rozwiązania w zakresie sposobów poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i gospodarek

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia rozwoju 0500-MS2-1ER
Geografia polityczna i gospodarcza 0500-MS1-1GPG
Makroekonomia 0500-MS1-1MAK
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0500-MS1-2MSG
Mikroekonomia 0500-MS1-1MIK
Polityka gospodarcza 0500-MS1-2POG

Założenia (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie 3 0500-MS2-2SEM3
Seminarium magisterskie 4 i przygotowanie do egzaminu 0500-MS2-2SEM4

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel:

- nabycie wiedzy z zakresu konkurencyjności międzynarodowej gospodarek;

- opanowanie umiejętności analizy sytuacji wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: studia stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina nauki: obszar nauk społecznych, dziedzina nauki ekonomiczne;

Rok studiów/semestr: pierwszy rok studiów, semestr drugi, studia II stopnia;

Wymagania wstępne: Student powinien znać podstawowe zależności ekonomiczne: zasady działania mechanizmu rynkowego, kryteria wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Student powinien znać mapę polityczną świata i uwarunkowania międzynarodowych stosunków gospodarczych we współczesnym świecie;

Liczba godzin: 15 godzin wykład;

Metody dydaktyczne: podające - konsultacje, dyskusje grupowe; aktywizujące - analizy przypadków oraz uczestniczące - prace pisemne oraz analizy sytuacji w zakresie konkurencyjności międzynarodowej wybranych krajów.

2 ECTS, Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godzin; przygotowanie do dyskusji 10 godzin; przygotowanie pisemnych prac 24 godziny, konsultacje z prowadzącym 1 godzin - łącznie 50 godzin.

Literatura:

Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska –Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej , Wyd. PWE, Warszawa 2011.

Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. Bieńkowski, W., Weresa A.M., Radło J.M., Wyd. SGH, Warszawa 2010

Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej , red. A. Grynia, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno 2016

Pluciński E., Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 , Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015

Raporty WEF, Banku Światowego oraz Raporty IMD

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.