Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sądowa kontrola administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS2-2JZ Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Sądowa kontrola administracji
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja rządowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Wymagania (lista przedmiotów):

Postępowanie administracyjne 0700-AS1-2POA
Prawo administracyjne 0700-AS1-1PAD

Założenia (lista przedmiotów):

Postępowanie sądowo-administracyjne 0700-AS2-1PSA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądowej kontroli administracji, w tym sprawowanej przez sądy powszechne, sądy administracyjne oraz Trybunał Konstytucyjny.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów II /semestr II/letni

Wymagania wstępne: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne postępowanie, postępowanie sądowoadministracyjne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium

Punkty ECTS - 2,0

Bilans nakładu pracy studenta: - udział w konwersatorium 15 godz., godziny samodzielnej pracy studenta - 25 godzin, minimalna liczba konsultacji w semestrze - 10 godzin, (zaliczenie w ramach zajęć), razem 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS

Wskaźnik ilościowe: wymagana liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 1,0 punktowi ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udział nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt ECTS

Literatura:

1. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 2017.

2. T. Woś (red.) Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

4. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 - absolwent ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach

K_W06 - absolwent ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka i obywatela w administracji, w szczególności ich prawach, wolnościach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U06 - absolwent sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administracji

K_U12 - absolwent posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie problematyki administracyjnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K03 - absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

K_K04 - absolwent prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie pisemne (test)/ustnie z uwzględnieniem wykonania zadań w e-lerningu.

Ocena studentów podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach zdalnych.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Sądowa kontrola administracji

Kod przedmiotu

0700-AS2-2JZ

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

Język polski

Rok studiów/ semestr

2 rok, 4 semestr

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godzin, wykład

Liczba punktów ECTS

2

Prowadzący

dr Piotr Pietrasz

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza:

1. ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach

2. ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka i obywatela w administracji, w szczególności ich prawach, wolnościach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki

K_W03

K_W06

Umiejętności:

1. sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administracji

2. posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie problematyki administracyjnej

K_U06

K_U12

Kompetencje społeczne:

1. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

2. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K03

K_K04

Sposób weryfikacji:

Zaliczenie pisemne

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Zaliczenie pisemne

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

1. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

2. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006.

3. J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

4. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.

5. B.Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

6. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.

7. P. Pietrasz, R. Suwaj (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Warszawa 2010.

8. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

1. Sądowa kontrola administracji - zagadnienia wstępne

1

2. Sądownictwo administracyjne - geneza i funkcje

1

3. Ustrój sądów administracyjnych, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, Skład sądu, wyłączenie sędziego

1

4. Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość

1

5. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

1

6. Strony postępowania, uczestnicy postępowania, zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna

1

7. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ich doręczenie i terminy

1

8. Dopuszczalność postępowania sądowoadministracyjnego

1

9. Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym

1

10. Rozstrzygnięcia podejmowane w pierwszej instancji

1

11. Zaskarżanie rozstrzygnięć podejmowanych w sądach administracyjnych

1

12. Koszty postępowania, Skutki rozstrzygnięć sądów administracyjnych

1

13. Kontrola administracji sprawowana przez sądy powszechne

1,5

14. Kontrola administracji sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny

1,5

Założenia i cele przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądowej kontroli administracji, w tym sprawowanej przez sądy powszechne, sądy administracyjne oraz Trybunał Konstytucyjny

dr Piotr Pietrasz

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Sądowa kontrola administracji

Kod przedmiotu

0700-AS2-2JZ

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

Język polski

Rok studiów/ semestr

2 rok, 4 semestr

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godzin, wykład

Liczba punktów ECTS

2

Prowadzący

dr Piotr Pietrasz

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza:

1. ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach

2. ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka i obywatela w administracji, w szczególności ich prawach, wolnościach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki

K_W03

K_W06

Umiejętności:

1. sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administracji

2. posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie problematyki administracyjnej

K_U06

K_U12

Kompetencje społeczne:

1. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

2. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K03

K_K04

Sposób weryfikacji:

Zaliczenie pisemne

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Zaliczenie pisemne

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

1. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

2. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006.

3. J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

4. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.

5. B.Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

6. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.

7. P. Pietrasz, R. Suwaj (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Warszawa 2010.

8. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

1. Sądowa kontrola administracji - zagadnienia wstępne

1

2. Sądownictwo administracyjne - geneza i funkcje

1

3. Ustrój sądów administracyjnych, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, Skład sądu, wyłączenie sędziego

1

4. Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość

1

5. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

1

6. Strony postępowania, uczestnicy postępowania, zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna

1

7. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ich doręczenie i terminy

1

8. Dopuszczalność postępowania sądowoadministracyjnego

1

9. Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym

1

10. Rozstrzygnięcia podejmowane w pierwszej instancji

1

11. Zaskarżanie rozstrzygnięć podejmowanych w sądach administracyjnych

1

12. Koszty postępowania, Skutki rozstrzygnięć sądów administracyjnych

1

13. Kontrola administracji sprawowana przez sądy powszechne

1,5

14. Kontrola administracji sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny

1,5

Założenia i cele przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądowej kontroli administracji, w tym sprawowanej przez sądy powszechne, sądy administracyjne oraz Trybunał Konstytucyjny

dr Piotr Pietrasz

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.