Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w państwie demokratycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3CPD Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka w państwie demokratycznym
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Filozofia 0700-PS5-1FIL
Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO
Prawo międzynarodowe publiczne 0700-PS5-2PMP
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka w państwie demokratycznym. Opis pojęcia i cech systemowych państwa demokratycznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jednostki w takim państwie. Pojęcie praw człowieka, ich gwarancje i środki ochrony na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów - rok III/sem. I.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Hołda, Z. Hołda, P. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2014.

2. Rybczyńska J.A., Demczuk A (red.), Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 r. na tle standardów międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012 (fragm.).

3. A. Jamróz, L. Jamróz, Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa, Temida2, Białystok 2016 (fragm.).

Literatura dodatkowa:

1. Koba L., Wacławczyk W. (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (fragm.).

2. Z. Brodecki, T.T. Koncewicz, Karta Praw Podstawowych i ogólne zasady prawa wspólnotowego, (w:) A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

3. T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009 (rozdział I i II).

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa) - K_W02;

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09.

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny (odpowiedzi opisowe).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz, Rafał Rejmaniak
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz, Rafał Rejmaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.