Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1BOT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika cz.2
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Botanika cz.1 320-BS1-1BOT1

Założenia (lista przedmiotów):

Botanika cz.1 320-BS1-1BOT1

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiadomości z zakresu przedmiotu Botanika cz. 1 (320-BS1-1BOT1)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu botaniki roślin nasiennych. W trakcie realizacji przedmiotu student poznaje budowę morfologiczną roślin nasiennych, ich formy ekologiczne oraz podstawowe procesy związane z rozmnażaniem. Student zapoznaje się z przeglądem systematycznym i charakterystyką różnych grup roślin nasiennych oraz z problemami związanymi z ich zagrożeniami i ochroną.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok/II semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości z zakresu przedmiotu Botanika cz. 1

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz., ćwiczenia terenowe - 16 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 150 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz., udział w zajęciach pozawykładowych

Literatura:

1. Szweykowska A, Szweykowski J. 2010. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

3. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

4. Mowszowicz J. 1986. Pospolite rośliny naczyniowe Polski, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

5. The Angiosperm Phylogeny Group. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181: 1–20. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/boj.12385

6. Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

7. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

8. Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1002. Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

9. Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie:

- jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich

podziałem systematycznym (KA6_WG1);

- rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2);

- zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4);

- aktualne problemy badań biologicznych i powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami nauki (KA6_WG6);

- podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i

techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7);

- podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej

(KA6_WK9).

2. Student potrafi:

- zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich

dokumentację (KA6_UW2);

- identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów

charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4);

- wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KA6_UW6);

- dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej,

a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW7);

- stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk

biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach

(KA6_UK8);

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9).

3. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień) oraz w trakcie ćwiczeń na podstawie indywidualnej pracy studenta. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww., aby uzyskać zaliczenie laboratorium.

Pozytywna ocena z zaliczenia laboratorium jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, który odbywa się w formie pisemnej (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami przyjętymi przez Radę Naukową Wydziału Biologii UwB w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)