Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie procesów ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2PPE Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie procesów ekonomicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria II 330-ES2-1EC2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do budowania i wykorzystywania modeli do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci są

zapoznawani z zarówno teoretycznymi podstawami metod prognozowania gospodarczego, jak również ich praktycznym

wykorzystaniem. Poruszane są zagadnienia dotyczące prognozowania w skali mikro- i makroekonomicznej. Ponadto, studenci poznają źródła i możliwości pozyskiwania danych do analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 1

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3-ci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Znajomość zagadnień Ekonometrii 2 (0300-ES2-1EC2)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6 pkt

Punkty ECTS: 6pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin (150h)

Udział w wykładach 15h

Udział w ćwiczeniach 30h

Przygotowanie do egzaminu końcowego 30h

Przygotowanie się do ćwiczeń 60h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 30h

Egzamin 1h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36h 1,44 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 20h 0,80 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPE_W01 - Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i ich wykorzystania z

użyciem metod i narzędzi prognostycznych i statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod modelowania gospodarczego

(KP7_WG5)

2PPE_W02 - Student ma pogłębioną wiedzę o analizie procesów zachodzących w podmiotach gospodarczych ze sfery realnej i regulacji

ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian tych procesów, struktur i instytucji oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania tych zmian.

(KP7_WG7)

UMIEJĘTNOŚCI

2PPE_U01 - Student potrafi modelować a następnie prognozować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem

zaawansowanych metod i narzędzi charakterystycznych dla nauk ekonomicznych. (KP7_UW4)

2PPE_U02 - Student potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk z wykorzystaniem metod modelowania i prognozowania oraz rozwiązywać problemy w oparciu o pozyskane i przeanalizowane dane. (KP7_UW2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 - Student jest gotów do zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu metod modelowania i prognozowania do rozwiązywania problemów poznawczych oraz jest gotów pogłębiać ją w miarę pojawiania się nowych wyzwań i problemów lub korzystać z opinii ekspertów. (KP7_KK3)

2PPE_K02 - Student jest gotów do oceny stanu swojej wiedzy, identyfikacji braków oraz pozyskania jej brakujących elementów z odpowiednich źródeł wiedzy i umiejętności w zakresie prognozowania gospodarczego. (KP7_KK5)

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

0-50% punktów - 2,0

51-60% punktów - 3,0

61-70% punktów - 3,5

71-80% punktów - 4,0

81-90% punktów - 4,5

91-100% punktów - 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.