Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński z elementami kultury antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-1LATE Kod Erasmus / ISCED: 09.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński z elementami kultury antycznej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską.

Cele przedmiotu:

- wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia

prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych

wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-

polskie

- zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy

pracach tłumaczeniowych

- zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w

dzisiejszym świecie

- wykształcenie umiejętności dostrzegania analogii między językiem

łacińskim a językiem polskim i innymi językami nowożytnym

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1.

Dziedzina i dyscyplina nauki: literaturoznawstwo, filologia polska

Rok studiów/semestr: I rok I-go stopnia, semestry: I i II.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów ):

brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godz., ćwiczenia.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny wprowadzający materiał gramatyczny oraz wybrane zagadnienia z kultury antycznej,

- praca w grupach – translatorium,

- ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę.

Punkty ECTS: 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 25h

Konsultacje: 11h

Obecność na egzaminie: 4h

Razem: 100 h (4 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

60h + 11h + 4h = 75h ( 3 pkt. ECTS )

- o charakterze praktycznym:

60h ( 2 pkt. ECTS )

Literatura:

Podręczniki podstawowe:

- J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium, język łaciński dla

studentów kierunków historycznych i filologicznych, Instytut Badań

Literackich PAN, Warszawa 2008

- L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i

Rzymu, PWN, Warszawa 1985 (wznawiane)

Literatura uzupełniająca:

- K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN,

Warszawa 1987

- O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie, PWN,

Warszawa 1973

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1989J.

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne

PWN, Warszawa 2005

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1996

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa

2002

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu?

Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych

kierunków humanistycznych, Temida 2, Białystok 2007

- L. Czapiński, Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich,

używanych przez pisarzów polskich, Warszawa 1892

- St. Kalinkowski, Aurea dicta. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i

powiedzenia. Tom I i II, Wydawnictwo Veda, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma podstawowe wiadomości z zakresu fleksji i składni łacińskiej P6S_WG, KA6_WG1, KA6_WG3;

- potrafi rozróżnić części mowy i części zdania P6S_WG, KA6_WG1, KA6_WG3;

- zna podstawowe słownictwo P6S_WK KA6_WK1;

- umie wymienić kilka zwrotów i sentencji łacińskich P6S_WK KA6_WK1;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- posługuje się słownikiem łacińsko-polskim P6S_UWO KA6_UWO1;

- umie przeczytać poprawnie tekst łaciński P6S_UWO, KA6_UWO1;

- potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do tłumaczenia tekstów łacińskich na język polski P6S_UW, KA6_UW1; P6S_UUO, KA6_UUO1;

- wskazuje analogie między językiem łacińskim a językami nowożytnymi, w szczególności językiem polskim P6S_UWK, KA6_UWK1;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współpracować w grupie P6S_KOR, KA6_KOR1;

- ma świadomość istotnej roli dziedzictwa antycznej Grecji i Rzymu w kształtowaniu się cywilizacji europejskiej, a kultury, języka i literatury polskiej w szczególności, oraz konieczności zachowania i ochrony tego dziedzictwa P6S_KKO, KA6_KKO2;

- pokonując kolejne etapy uczenia się języka łacińskiego, uświadamia sobie potrzebę i konieczność ciągłego uczenia się P6S_KKO, KA6_KKO1.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (ocena podsumowująca)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.