Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-3SEML5
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przystępujący do pisania pracy licencjackiej na temat określony w tytule seminarium powinien mieć wiedzę z zakresu stylistyki (zwłaszcza pisania prac naukowych), metodologii badań językoznawczych, kultury języka polskiego (głownie zagadnienia związane z etyką komunikacji, ale także z normą wzorcową i poprawnością językową). W trakcie pisania pracy student winien nabyć umiejętności sprawnego posługiwania się słowem pisanym w stylu naukowym, komponowania tekstu, gromadzenia materiału badawczego, przeprowadzania analizy językowej i wyciągania adekwatnych wniosków. Powinien także sukcesywnie zapoznawać się z różnymi metodami analizy materiału językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium to typ zajęć, których celem jest jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania oraz ustnej obrony pracy dyplomowej według obowiązujących standardów Wydziału Filologicznego UwB. Przygotowanie to polega na przekazaniu wiedzy dotyczącej m.in. metodologii badań językoznawczych, sposobów pozyskiwania materiału źródłowego i jego merytorycznego pracowania, prawidłowego komponowania tekstu naukowego, właściwego opracowania językowego pracy dyplomowej, analizy materiału badawczego i wyciągania z niech logicznych wniosków. Ważne jest także kształtowanie i pogłębianie umiejętności rozmawiania o własnej pracy, odpowiadania na pytania dotyczące szczegółów pracy badawczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Grupa zajęć 30: seminarium licencjackie

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok filologia polska I st., semestr zimowy i letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin; ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna

Punkty ECTS: 20

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach – 60h, przygotowanie do zajęć – 10 h, udział w konsultacjach – 5 h, przygotowanie pracy licencjackiej – 20 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta: a) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h (1 pkt ECTS), b) o charakterze praktycznym - 30 h (1pkt ECTS).

Literatura:

Literatura dobierana jest indywidualnie, w zależności od tematu wybranego przez studenta.

Efekty uczenia się:

KA6_WG2 - ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy, prądy literatury polskiej oraz wybrane zagadnienia literatury

powszechnej i regionalnej.

KA6_UWO1 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł.

KA6_UW1 - analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej,

stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej z uwzględnieniem kontekstów.

KA6_UWK1- interpretuje komunikat językowy z wykorzystaniem kontekstów i

świadomością paradygmatów badawczych właściwych dla językoznawstwa.

KA6_UK1 - planuje i konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne sproblematyzowane interpretacyjnie, posiada umiejętność merytorycznego

argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz własnych wniosków.

KA6_UUO1 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności

badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KA6_KKOR1 - postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej,

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Metody uczenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji:

praca dyplomowa,

aktywność na zajęciach,

systematyczność pracy,

stopień zaangażowania w zbieranie materiałów i pisanie pracy,

udział w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorlewska
Prowadzący grup: Ewa Gorlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura języka polskiego 340-PS1-2KJP
Praktyczna stylistyka 340-PN2-1PS
Praktyczna stylistyka 340-PS1-2PST1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Temat seminarium: Język (i) wartości – aksjologiczny wymiar tekstu i komunikacji

Seminarium skupia się wokół współczesnych zagadnień aksjolingwistycznych, analizowanych zarówno w perspektywie semantycznej, jak i pragmatycznej. Podczas spotkań zgłębiane mogą być takie obszary tematyczne, jak między innymi: semantyka nazw wartości (definicje słownikowe, znaczenia tekstowe, konotacje potoczne), profilowanie pojęć aksjologicznych, językowy obraz wartości i tego, co wartościowe, w zróżnicowanych tekstach i komunikatach, formy wyrażania wartościowań w tekstach różnego typu, etyczne i nieetyczne zachowania komunikacyjne.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie to spotkania polegające na przekazaniu uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu określonego przez prowadzącą, tj. aksjolingwistyki (badań nad językiem wartości, semantyką nazw wartości, sposobami wartościowania w tekstach różnego gatunku). Przedmiotem rozważań może być m.in.: odzwierciedlona w języku hierarchia wartości, słownictwo nacechowane aksjologicznie, elementy morfologiczne, składniowe, leksykalne i inne służące komunikowaniu wartościowania, wartościowanie jako element perswazyjny komunikatu, kreowanie językowego obrazu świata poprzez wartościowanie (pozytywne lub negatywne) określonych elementów rzeczywistości. Materiałem źródłowym mogą być teksty (pisane lub mówione) zróżnicowane gatunkowo.

Seminaria opierają się na grupowych i indywidualnych rozmowach ze studentami, dotyczących ich pracy dyplomowej: zakresu tematycznego, doboru materiału źródłowego, doboru metod badawczych, kompozycji pracy, poprawności stylistycznej. Finalnym efektem spotkań winna być praca licencjacka (praca dyplomowa) na wybrany przez studenta temat, opracowana indywidualne, samodzielnie, pod kierunkiem prowadzącego seminarium (promotora).

Praca licencjacka jako projekt indywidualny pod kierownictwem opiekuna

naukowego, realizowany wedle określonych standardów i przyjętego

harmonogramu.

Od studenta wymaga się umiejętności samodzielnego docierania do źródeł,

właściwego doboru materiału, tematyki i zakresu pracy. Seminarium kształci

umiejętność dyskusji, komponowania pracy pisemnej, poprawność językową,

formalną i merytoryczną. Przygotowuje do ustnych wypowiedzi w czasie egzaminu – obrony pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura dobierana jest indywidualnie, w zależności od tematu wybranego przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Saniewska
Prowadzący grup: Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura języka polskiego 340-PS1-2KJP
Praktyczna stylistyka 340-PN2-1PS
Praktyczna stylistyka 340-PS1-2PST1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Temat seminarium: Język (i) wartości – aksjologiczny wymiar tekstu i komunikacji

Seminarium skupia się wokół współczesnych zagadnień aksjolingwistycznych, analizowanych zarówno w perspektywie semantycznej, jak i pragmatycznej. Podczas spotkań zgłębiane mogą być takie obszary tematyczne, jak między innymi: semantyka nazw wartości (definicje słownikowe, znaczenia tekstowe, konotacje potoczne), profilowanie pojęć aksjologicznych, językowy obraz wartości i tego, co wartościowe, w zróżnicowanych tekstach i komunikatach, formy wyrażania wartościowań w tekstach różnego typu, etyczne i nieetyczne zachowania komunikacyjne.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie to spotkania polegające na przekazaniu uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu określonego przez prowadzącą, tj. aksjolingwistyki (badań nad językiem wartości, semantyką nazw wartości, sposobami wartościowania w tekstach różnego gatunku). Przedmiotem rozważań może być m.in.: odzwierciedlona w języku hierarchia wartości, słownictwo nacechowane aksjologicznie, elementy morfologiczne, składniowe, leksykalne i inne służące komunikowaniu wartościowania, wartościowanie jako element perswazyjny komunikatu, kreowanie językowego obrazu świata poprzez wartościowanie (pozytywne lub negatywne) określonych elementów rzeczywistości. Materiałem źródłowym mogą być teksty (pisane lub mówione) zróżnicowane gatunkowo.

Seminaria opierają się na grupowych i indywidualnych rozmowach ze studentami, dotyczących ich pracy dyplomowej: zakresu tematycznego, doboru materiału źródłowego, doboru metod badawczych, kompozycji pracy, poprawności stylistycznej. Finalnym efektem spotkań winna być praca licencjacka (praca dyplomowa) na wybrany przez studenta temat, opracowana indywidualne, samodzielnie, pod kierunkiem prowadzącego seminarium (promotora).

Praca licencjacka jako projekt indywidualny pod kierownictwem opiekuna

naukowego, realizowany wedle określonych standardów i przyjętego

harmonogramu.

Od studenta wymaga się umiejętności samodzielnego docierania do źródeł,

właściwego doboru materiału, tematyki i zakresu pracy. Seminarium kształci

umiejętność dyskusji, komponowania pracy pisemnej, poprawność językową,

formalną i merytoryczną. Przygotowuje do ustnych wypowiedzi w czasie egzaminu – obrony pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura dobierana jest indywidualnie, w zależności od tematu wybranego przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura języka polskiego 340-PS1-2KJP
Praktyczna stylistyka 340-PN2-1PS
Praktyczna stylistyka 340-PS1-2PST1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Temat seminarium: Język (i) wartości – aksjologiczny wymiar tekstu i komunikacji

Seminarium skupia się wokół współczesnych zagadnień aksjolingwistycznych, analizowanych zarówno w perspektywie semantycznej, jak i pragmatycznej. Podczas spotkań zgłębiane mogą być takie obszary tematyczne, jak między innymi: semantyka nazw wartości (definicje słownikowe, znaczenia tekstowe, konotacje potoczne), profilowanie pojęć aksjologicznych, językowy obraz wartości i tego, co wartościowe, w zróżnicowanych tekstach i komunikatach, formy wyrażania wartościowań w tekstach różnego typu, etyczne i nieetyczne zachowania komunikacyjne.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie to spotkania polegające na przekazaniu uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu określonego przez prowadzącą, tj. aksjolingwistyki (badań nad językiem wartości, semantyką nazw wartości, sposobami wartościowania w tekstach różnego gatunku). Przedmiotem rozważań może być m.in.: odzwierciedlona w języku hierarchia wartości, słownictwo nacechowane aksjologicznie, elementy morfologiczne, składniowe, leksykalne i inne służące komunikowaniu wartościowania, wartościowanie jako element perswazyjny komunikatu, kreowanie językowego obrazu świata poprzez wartościowanie (pozytywne lub negatywne) określonych elementów rzeczywistości. Materiałem źródłowym mogą być teksty (pisane lub mówione) zróżnicowane gatunkowo.

Seminaria opierają się na grupowych i indywidualnych rozmowach ze studentami, dotyczących ich pracy dyplomowej: zakresu tematycznego, doboru materiału źródłowego, doboru metod badawczych, kompozycji pracy, poprawności stylistycznej. Finalnym efektem spotkań winna być praca licencjacka (praca dyplomowa) na wybrany przez studenta temat, opracowana indywidualne, samodzielnie, pod kierunkiem prowadzącego seminarium (promotora).

Praca licencjacka jako projekt indywidualny pod kierownictwem opiekuna

naukowego, realizowany wedle określonych standardów i przyjętego

harmonogramu.

Od studenta wymaga się umiejętności samodzielnego docierania do źródeł,

właściwego doboru materiału, tematyki i zakresu pracy. Seminarium kształci

umiejętność dyskusji, komponowania pracy pisemnej, poprawność językową,

formalną i merytoryczną. Przygotowuje do ustnych wypowiedzi w czasie egzaminu – obrony pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura dobierana jest indywidualnie, w zależności od tematu wybranego przez studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)