Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa podatkowego pozwoli na studiach II stopnia przejść do analizy zagadnień związanych z systemem prawa podatkowego, a więc konstrukcją podatków i opłat składających się na ten system.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr. I st./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin (wykład)

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 3

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu - 30 godz., udział w konsultacjach - 29 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Prawo podatkowe – ściąga akademicka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2013.

3. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2013.

4. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

Efekty uczenia się:

K_W03 ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach;

K_W08 ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa

K_W12 na ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę także z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

K_U07 potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w 50% w formie stacjonarnej i 50% w formie e-learningu. Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 70% punktów z testów rozwiązywanych w e-learningu.

Egzamin pisemny ma formę testu. Obejmuje zagadnienia przedstawione na wykładzie oraz w e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Zakres przedmiotowy Ordynacji. Interpretacje prawa podatkowego (istota interpretacji, rodzaje interpretacji, tryb wydawania).

2. Zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe (charakter, zakres, tryb orzekania o odpowiedzialności), oszacowanie (istota, przesłanki, metody).

3.Terminy płatności podatku (rodzaje, sposób liczenia, przedłużanie terminów), zaległość podatkowa (świadczenia uznawane za zaległość podatkową, konsekwencje powstania zaległości podatkowej) oraz odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

4. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych:

- sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (efektywne i nieefektywne)

- zapłata podatku (sposoby zapłaty, termin zapłaty, zaliczenie wpłaty, zaokrąglanie)

- pobór podatku przez płatnika lub inkasenta

- potrącenie – istota i tryb

- przeniesienie własności rzeczy lub praw – istota i tryb

- przejęcie własności w postępowaniu egzekucyjnym

- umorzenie

- przedawnienie – istota przedawnienia w prawie podatkowym, rodzaje przedawnienia (prawa do wydania decyzji ustalającej oraz zobowiązania podatkowego), terminy przedawnienia, przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminów przedawnienia

- zaniechanie poboru – istota i tryb

- zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku

5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

- rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

- przesłanki zastosowania ulg w spłacie

- umorzenie – charakterystyka instytucji

- odroczenie terminu płatności – charakterystyka instytucji

- rozłożenie na raty - charakterystyka instytucji

- tzw. współdecydowanie organów w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych

- stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców – specyfika rozwiązań

6. Korekta deklaracji, podpisywanie deklaracji przez pełnomocników, informacje podatkowe, rachunki (zasady wystawiania, wymogi, którym rachunki powinny odpowiadać), zasady odpowiedzialności solidarnej w Ordynacji podatkowej.

7. Prawa i obowiązku następców prawnych:

8. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (zasady i zakres odpowiedzialności, tryb orzekania o odpowiedzialności, kategorie osób trzecich).

9. Pojęcie postępowania podatkowego, zasady ogólne postępowania podatkowego.

10. Podmioty postępowania podatkowego (pojęcie strony postępowania, podmioty działające na prawach strony, pełnomocnik strony postępowania), wyłączenie pracownika i organu podatkowego (przesłanki, tryb).

11. Postępowanie przed organem I instancji:

- terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym

- skarga na bezczynność organu

- doręczanie pism w postępowaniu podatkowym

- wezwania

- przywracanie terminów procesowych

- wszczęcie postępowania podatkowego

- protokoły i adnotacje

- dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego)

- zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma)

- decyzje podatkowe

- postanowienia w postępowaniu podatkowym

12. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym (odwołania, zażalenia, organy właściwe w postępowaniu odwoławczym, rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych) oraz tryby nadzwyczajne wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych.

13. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

Zajęcia w formie e-learningu:

MODUŁ I

System podatkowy w Polsce:

a. pojęcie systemu podatkowego, podatku, opłaty

b. klasyfikacje podatków

c. katalog podatków stanowiących dochód budżetu państwa

d. katalog podatków stanowiących dochód budżetu gmin

Proponowane aktywności:

a. analiza przygotowanej prezentacji

b. rozwiązanie testu

MODUŁ II

Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej

a) pojęcie podatków, opłat oraz niepodatkowych należności

b) brak zastosowania ustawy do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych.

Proponowane aktywności:

a) analiza przygotowanej prezentacji

b) rozwiązanie testu

MODUŁ III

Organy podatkowe

a) pojęcie organu podatkowego

b) właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna

c) szczególne organy podatkowe

d) skutki naruszenia przepisów o właściwości

e) wyłączenie organu / pracownika

Proponowane aktywności:

a) analiza przygotowanej prezentacji

b) rozwiązanie testu

MODUŁ IV

Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych

a. Rodzaje zabezpieczeń

b. Cel zabezpieczenia

c. Tryb zastosowania zabezpieczenia

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

MODUŁ V

Nadpłata:

a) pojęcie nadpłaty

b) data powstania nadpłaty

c) tryb orzekania o nadpłacie

d) terminy zwrotu

e) oprocentowanie nadpłaty

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

MODUŁ VI

Prawa i obowiązki następców prawnych:

a. pojęcie następstwa prawnego

b. kategorie następców prawnych

c. Zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

MODUŁ VII

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

a. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

b. postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania

c. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

d. Opinie zabezpieczające

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

MODUŁ VIII

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

a) analiza ryzyka

b) blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego

c) kontrola

d) kary pieniężne

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.