Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2PAD
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Letni
Adm.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem, realizowanym w ramach nauki treści programowych z zakresu prawa administracyjnego będzie nabycie przez studentów administracji wiedzy w zakresie kluczowych instytucji tej gałęzi prawa. Stanowić je będzie także przyswojenie reguł stosowania norm prawa administracyjnego, a także prawa cywilnego, w przypadku tego ostatniego w zakresie wykorzystywanym w funkcjonowaniu administracji publicznej. Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie konstrukcji prawa administracyjnego,a także umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa administracyjnego w praktyce, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok II/sem. III i IV (zimowy i letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin wykładu (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - learning - 30 godzin) oraz 60 godzin ćwiczeń (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - learning - 30 godzin).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, ćwiczenia

Punkty ECTS - 11.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 120 godzin wykładu i ćwiczeń (60 godz zdalnie), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 137,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 75,5 godz., egzamin - 2 godz. Razem 275 godzin, co odpowiada 11 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 137,5 godzin, co odpowiada 5,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 137,5 godzin, co odpowiada 5,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2020.

M. Wierzbowski, (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2017.

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.

literatura uzupełniająca:

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. I, Kraków 2003.

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. II, Kraków 2001.

J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2015.

E. Ochendowski, Prawo Administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

J. Boć (red.), Prawo Administracyjne, Wrocław 2007.

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego: tomy od 1 do 12, Warszawa, Wydawnictwo CH BECK.

J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA6_WG1 - absolwent w zaawansowanym stopniu zna zasady i instytucje prawa administracyjnego i administracji publiczne

KA6_WG3 -absolwent zna wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej.

Umiejętności:

KA6_UU1 - absolwent samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się prawa administracyjnego przez całe życie

Kompetencje społeczne:

KA6_KK2- absolwent jest zdolny do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, dyskusja, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e - learningowych. Zaliczenie pisemne/ustne

Wykład: egzamin pisemny (test)/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Anna De Ambrosis Vigna, Łukasz Kierznowski, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Daniluk, Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)