Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby graniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-1SGR
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służby graniczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad i prawnych podstaw funkcjonowania służb granicznych w polskim systemie prawnym. W trakcie wykładu omówione zostaną również zasady współpracy transgranicznej podejmowanej przez służby graniczne ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach systemu Schengen.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok I /sem. II (letni), 2 st.

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykład (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - learning - 15 godzin).

Metody dydaktyczne - wykład połączony z dyskusją, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin wykładu, przygotowanie do zajęć i egzaminu - 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 33 godz., egzamin - 2 godz. Razem godzin 100, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2014.

M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, (red.) System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015.

A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz (red.) Andrzej Melezini, Krzysztof Teszner, Warszawa 2018

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz, Opaliński Bartłomiej, Rogalski Maciej, Szustakiewicz Przemysław, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KA6_WG1, absolwent zna w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UO1, absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych,poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA6_KO1, absolwent wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej

KA6_KO2 absolwent jest zdolny do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test)/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)