Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4POC Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Pr. Niestac. 4 rok sem. ZIMOWY
Pr. Niestac. 4rok sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania cywilnego, w tym w szczególności przedstawienie i dokładne omówienie struktury postępowania cywilnego i zasad jego funkcjonowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo organów sądowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII i VIII.

Wymagania wstępne - prawo cywilne: część ogólna, prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe, zobowiązania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 48 godzin wykładu, w tym 24 godzin w formie e-learningu.

Metody dydaktyczne - wykład, wykład w formie e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 48 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa (wybrana)

1. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, wyd. 8 zmienione i zaktualizowane, Warszawa 2016.

2. H. Dolecki, Postępowanie cywilne, zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2015.

3. W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 13, Warszawa 2020.

4. M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym , wyd. 3, Warszawa 2012.

5. M. Manowska, Postępowanie cywilne. Kazusy, wyd. 4, Warszawa 2016.

6. K.Flaga-Gieruszyńska, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz, Warszawa 2019.

7. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 10, C.H. Beck Warszawa 2019.

8. A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019 (tom I i III), Warszawa 2020 (tom IV-V).

9. R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831-18315, 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006.

10. J. Ignaczewski (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

11. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), C.H. Beck, Warszawa 2007.

12. E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa 2018.

13. A. Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

14. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

15. M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2019 oraz wyd. 2 z 2020.

16. Zasób symulacji rozpraw cywilnych przeprowadzonych w ramach Centrum Praktyk Sądowych.

17. Kodeks postępowania cywilnego z aktualnym stanem prawnym

Literatura uzupełniająca (wybrana).

1. H. Dolecki (red.), Postępowanie cywilne. Kazusy, wyd. 3, Warszawa 2016.

2. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska – Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. J. Ciszewski, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, wyd. 11, C.H. Beck, Warszawa 2020.

4. J. Skorupka, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. T. Jaworski, P. Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.

6. M. Rejdak, P. Pietkiewicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz. Warszawa 2011.

7. J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, wyd. 2, Warszawa 2013.

8. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, wyd. 5, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - K_W01;

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa, cywilnego oraz procedur sądowych - K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla procedury cywilnej - K_W08;

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu procedury cywilnej - K_U05;

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - K_U08;

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład egzamin pisemny/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Skrodzki
Prowadzący grup: Karol Skrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Skrodzki
Prowadzący grup: Karol Skrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.