Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1PWO
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 1 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami prawoznawstwa: akt prawny, przepis prawa, norma prawna, wskazanie ich struktury. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce i zasad stosowania prawa wspólnotowego. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa; problematyki obowiązywania prawa i zagadnień związanych z zasadami konstrukcji systemu prawa. Ukazanie istoty procesu stosowania prawa, roli reguł egzegezy tekstu prawnego w rozwiązywaniu problemów powstających w procesie stosowania prawa, rodzajów wykładni prawa i dyrektyw interpretacyjnych wykładni.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładów i 40 godzin ćwiczeń (w tym 20 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 70 godz. (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 48 godz., egzamin 2 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 15 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2023.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2,

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5.

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne w formie testu oraz kazusów z zakresu podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu oraz kazusów (I etap) i egzamin ustny (II etap) w formie odpowiedzi na pytania z zakresu podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz, Marcin Kanon, Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie o charakterze metodologicznym, a także wprowadzenie do poszczególnych gałęzi prawa. Jego celem jest przybliżenie studentom podstawowych kategorii pojęciowych języka prawnego i języka prawniczego. Zapoznanie ich z typową dla systemów prawa stanowionego zasadę rozdzielności sfer stanowienia i stosowania prawa; specyfikę systemu prawnego w odniesieniu do innych, pozaprawnych systemów normatywnych (w szczególności systemu moralnego). Podanie podstaw wiedzy na temat racjonalnego prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładów i 40 godzin ćwiczeń (w tym 20 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 70 godz. (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 48 godz., egzamin 2 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 14 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd.5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz, Marcin Kanon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie o charakterze metodologicznym, a także wprowadzenie do poszczególnych gałęzi prawa. Jego celem jest przybliżenie studentom podstawowych kategorii pojęciowych języka prawnego i języka prawniczego. Zapoznanie ich z typową dla systemów prawa stanowionego zasadę rozdzielności sfer stanowienia i stosowania prawa; specyfikę systemu prawnego w odniesieniu do innych, pozaprawnych systemów normatywnych (w szczególności systemu moralnego). Podanie podstaw wiedzy na temat racjonalnego prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładów i 40 godzin ćwiczeń (w tym 20 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 70 godz. (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 48 godz., egzamin 2 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 15 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2023.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd.5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz, Marta Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie o charakterze metodologicznym, a także wprowadzenie do poszczególnych gałęzi prawa. Jego celem jest przybliżenie studentom podstawowych kategorii pojęciowych języka prawnego i języka prawniczego. Zapoznanie ich z typową dla systemów prawa stanowionego zasadę rozdzielności sfer stanowienia i stosowania prawa; specyfikę systemu prawnego w odniesieniu do innych, pozaprawnych systemów normatywnych (w szczególności systemu moralnego). Podanie podstaw wiedzy na temat racjonalnego prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładów i 40 godzin ćwiczeń (w tym 20 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 70 godz. (w tym 20 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 48 godz., egzamin 2 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 15 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2023.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd.5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)