Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tax Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAAI Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tax Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Kurs będzie składał się z ośmiu zajęć dotyczących polskiego prawa podatkowego : Podatek i system podatkowy, Strony prawa i relacji podatkowych, od zobowiązania podatkowego do zaległości podatkowych, sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i nadpłaty, procedury podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, opodatkowanie posiadania nieruchomości, pisemna i ustna prezentacja (10 minut z prezentacją PowerPoint) na wybrane przez studenta kwestie prawa podatkowego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad polskiego prawa podatkowego oraz przekazanie studentom wiedzy zarówno o ogólnym, jak i szczegółowym polskim prawie podatkowym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godz., egzamin 1 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

M. Popławski, Introduction to Polish Tax Law, Bialystok 2011

M. Poplawski, Polish Tax law, Bialystok, 2008

M. Radvan, Czech Tax Law, Brno 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa – K_W08.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa – K_U01;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa – K_U05.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

Wykład z dyskusją za zajęciach i pracą z tekstem przepisów polskiego prawa podatkowego.

Formy i warunki kredytu:

- Prezentacja pisemna i ustna (10 minut z prezentacją PowerPoint) na wybrane przez studenta kwestie prawa podatkowego

- test z odpowiedziami wielokrotny z jedną poprawną odpowiedzią

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad polskiego prawa podatkowego oraz przekazanie studentom wiedzy zarówno o ogólnym, jak i szczegółowym polskim prawie podatkowym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godz., egzamin 1 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

M. Popławski, Introduction to Polish Tax Law, Bialystok 2011

M. Poplawski, Polish Tax law, Bialystok, 2008

M. Radvan, Czech Tax Law, Brno 2005

Uwagi:

Metody nauczania:

Wykład z dyskusją za zajęciach i pracą z tekstem przepisów polskiego prawa podatkowego.

Formy i warunki kredytu:

- Prezentacja pisemna i ustna (10 minut z prezentacją PowerPoint) na wybrane przez studenta kwestie prawa podatkowego

- test z odpowiedziami wielokrotny z jedną poprawną odpowiedzią

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.