Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Ludzka prokreacja w dobie rewolucji genetycznej – aspekty prawne i etyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPTE
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ludzka prokreacja w dobie rewolucji genetycznej – aspekty prawne i etyczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przedstawienie wybranych problemów natury aksjologicznej i prawnej związanych z postępem biotechnologicznym w zakresie medycyny i nowymi możliwościami sztucznej prokreacji człowieka. Podstawowym zadaniem jest ukazanie dylematów, które wiążą się z ludzką biogenezą i są dziś wyzwaniem dla bioetyki, biojurysprudencji oraz bioprawa. Uzyskana wiedza powinna stać się podstawą do racjonalnej (uwolnionej od stereotypowych przekonań) refleksji nad możliwościami, które daje współczesna nauka w zakresie ludzkiej prokreacji, a także nad moralnymi i prawnymi granicami wykorzystywania niektórych technologii. Ma ułatwiać rozwiązywanie pojawiających się dylematów bioetycznych w przyszłej pracy prawnika.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – konwersatorium fakultatywne, specjalizacyjne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Bączyk-Rozwadowska K., Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Toruń 2018.

Bosek L., Królikowski M. (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010.

Breczko A., Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011.

Chyrowicz B. (red.), Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, Lublin 2004.

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Warszawa 2003.

Krekora-Zając D., Prawo do materiału genetycznego człowieka, Warszawa 2014.

Krajewska A., Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej, Wrocław 2008.

Klichowski M., Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierz edukacji, Poznań 2014.

Nawrot O, Wnukiewicz-Kozłowska A. (red.), Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej. Wybrane problemy bioprawa, Gdańsk 2015.

Pastwa R., Bioetyka. W imię przetrwania, Kęty 2015.

Pawelczyk L., Wiśniewski J. (red.), Klonowanie komórek macierzystych wyzwaniem dla medycyny, etyki, prawa i społeczeństwa, Poznań 2007.

Różyńska J., Chańska W. (red.), Bioetyka, Warszawa 2013.

Sandel M., Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, Warszawa 2014.

Soniewicka M., Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria, Warszawa 2018

Stelmach J., Brożek B., Soniewicka M., Załuski W., Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010.

Twardowski T., Michalska A., Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika, Toruń 2000.

Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2010.

Wojewoda E., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03,

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw - K_W08.

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01,

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05.

Kompetencje społeczne:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Student może uzyskać zaliczenie na podstawie aktywności podczas zajęć. Istnieje możliwość zaliczenia na podstawie eseju przesłanego drogą elektroniczną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)