Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5POS Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności podstaw funkcjonowania i organizacji ochrony środowiska w Polsce, systemu instytucjonalnego ochrony środowiska, zasad prawa ochrony środowiska, przybliżenie podstawowej

terminologii, a także wskazanie odmienności decyzji środowiskowych od pozostałych decyzji administracyjnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok V/sem. X (letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (zdalnie w czasie rzeczywistym)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin wykładu, przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 18, egzamin - 2 godz. Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

K. Gruszecki. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

K_W09 -zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym;

Umiejętności:

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,z zachowaniem norm etycznych;

Kompetencje społeczne:

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:egzamin pisemny (test) z uwzględnieniem wykonania zadań w e-lerningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czech
Prowadzący grup: Ewa Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.