Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5POS
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności podstaw funkcjonowania i organizacji ochrony środowiska w Polsce, systemu instytucjonalnego ochrony środowiska, zasad prawa ochrony środowiska, przybliżenie podstawowej terminologii, a także wskazanie odmienności decyzji środowiskowych od pozostałych decyzji administracyjnych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności podstaw funkcjonowania i organizacji ochrony środowiska w Polsce, systemu instytucjonalnego ochrony środowiska, zasad prawa ochrony środowiska, przybliżenie podstawowej terminologii, a także wskazanie odmienności decyzji środowiskowych od pozostałych decyzji administracyjnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok V/sem. X (letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin konwersatorium (w tym w formie e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin konwersatorium ( w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym lub formie e-learningu) , przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 35. Razem 60 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

K. Gruszecki. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

KP7_WG1

student ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych w zakresie ochrony środowiska, ich miejscu w systemie nauki relacjach do innych nauk

- weryfikacja efektów nastąpi na egzaminie pisemnym (test) i zadaniach w e-learningu

KP7_WK4,

student zna system prawa polskiego z zakresu ochrony środowiska, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

- weryfikacja efektów nastąpi na egzaminie pisemnym (test) i zadaniach w e-learningu

KP7_UU1,

student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie ochrony środowiska; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

- weryfikacja efektów nastąpi na egzaminie pisemnym (test) i zadaniach w e-learningu

KP7_UW4,

student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych z zakresu ochrony środowiska, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

- weryfikacja efektów nastąpi na egzaminie pisemnym (test) i zadaniach w e-learningu

KP7_KK2

student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, z zakresu ochrony środowiska rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- weryfikacja efektów nastąpi na egzaminie pisemnym (test) i zadaniach w e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polega na:

1) obligatoryjnym przygotowaniu prezentacji (w zespołach). Jeśli wyznaczony zespół nie przygotuje prezentacji na dany termin zespołowi zostaje odjęte 2 punkty na zaliczeniu;

2) napisaniu testu stacjonarnego (max 7 pkt)

3) na wykonaniu elearningu, tj. odpowiedzeniu na zadane przez pytania testowe na eduportalu (7 pytań i 7 punktów).

W sumie student może uzyskać 14 pkt

dostateczny 7-8 pkt

dostateczny plus za 9 pkt

dobry za 10-11 pkt

dobry plus za 12 pkt

bardzo doby za 13-14 pkt

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czech, Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Ewa Czech, Agnieszka Daniluk, Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czech, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Ewa Czech, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski, Łukasz Nasiadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności podstaw funkcjonowania i organizacji ochrony środowiska w Polsce, systemu instytucjonalnego ochrony środowiska, zasad prawa ochrony środowiska, przybliżenie podstawowej terminologii, a także wskazanie odmienności decyzji środowiskowych od pozostałych decyzji administracyjnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok V/sem. X (letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin konwersatorium (w tym w formie e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin konwersatorium ( w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym lub formie e-learningu) , przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 35. Razem 60 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czech, Artur Kosicki, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Ewa Czech, Artur Kosicki, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności podstaw funkcjonowania i organizacji ochrony środowiska w Polsce, systemu instytucjonalnego ochrony środowiska, zasad prawa ochrony środowiska, przybliżenie podstawowej

terminologii, a także wskazanie odmienności decyzji środowiskowych od pozostałych decyzji administracyjnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok V/sem. X (letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin konwersatorium (w tym w formie e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin konwersatorium ( w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym lub formie e-learningu) , przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 35. Razem 60 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)