Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5POS
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności podstaw funkcjonowania i organizacji ochrony środowiska w Polsce, systemu instytucjonalnego ochrony środowiska, zasad prawa ochrony środowiska, przybliżenie podstawowej

terminologii, a także wskazanie odmienności decyzji środowiskowych od pozostałych decyzji administracyjnych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok V/sem. X (letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (zdalnie w czasie rzeczywistym lub formie e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin wykładu (zdalnie w czasie rzeczywistym lub formie e-learningu) , przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 18, egzamin - 2 godz. Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

K. Gruszecki. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap) W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

K_W09 -zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym;sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap) W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Umiejętności:

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap) W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,z zachowaniem norm etycznych; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap) W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Kompetencje społeczne:

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap) W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście do egzaminu z całości przedmiotu.

Etap II – ustny – odpowiedź na 3 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości odpowiednio wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 5 pkt.

Do końcowego zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt. na II etapie egzaminu.

Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11 – 12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14 – 15 pkt ocena 5

Ocena uzyskana na II etapie równoznaczna jest z oceną końcową z egzaminu, przy czym uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach wykładów realizowanych jako zajęcia zdalne asynchroniczne podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czech
Prowadzący grup: Ewa Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czech, Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Ewa Czech, Agnieszka Daniluk, Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czech, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Ewa Czech, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018

M. Górski red., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)