Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola finansowa i audyt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-2KFA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola finansowa i audyt
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.fakultatywne
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 2 rok 1 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób problematyki systemu kontroli finansowej z punktu widzenia teorii i praktyki. W szczególności podczas zajęć zostaną podjęte takie zagadnienia jak: istota kontroli finansowej, pojęcia z nią związane i pojęcia pokrewne, podział i rodzaje kontroli finansowej, cechy stałe i zmienne kontroli finansowej. W następnej kolejności syntetycznie i przekrojowo zostanie omówiony system kontroli finansowej w Polsce łącznie z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie określonych rodzajów tej kontroli. Zajęcia obejmą również stosunek kontroli finansowej do audytu.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób problematyki systemu kontroli finansowej z punktu widzenia teorii i praktyki. W szczególności zajęć obejmą syntetyczną i przekrojową analizę systemu kontroli finansowej w Polsce, jak również stosunek kontroli finansowej do audytu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok II/semestr 3

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 12 godzin wykładu, w tym - 6 godz. w formie stacjonarnej, 6 godz. - zdalne synchronicznie.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – 4.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach i zaliczenie - 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 70 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 18 godz..

Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godz., co odpowiada 1,2 pkt ECTS;

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 70 godz., co odpowiada 2,8 pkt ECTS.

Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Salachna J., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2023.

3) Ruśkowski E., Kontrola finansów publicznych w Polsce, Białystok 2021.

4) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności w sektorze przedsiębiorców - KA6_WK2.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa organów i sądów) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1;

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z podatkami i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem; przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich - KA6_UK2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z podatkami (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) stosujących przepisy prawa podatkowego, a także prawnych ram prowadzenia działalności gospodarczej - KA6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w systemie Eduportal, także ze względu na sytuację epidemiczną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)