Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN1-1AZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa ekologicznego, rozumianego jako zadanie publiczne mające na celu zapewnienie ochrony zasobowi, jakie stanowi środowisko oraz określenia w duchu zasady zrównoważonego rozwoju warunków korzystania z tego zasobu przez człowieka w związku z jego potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Skrócony opis:

Analiza problematyki bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście wybranych instytucji i regulacji prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I /sem.I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 8 godzin wykładu (w tym 4 godz. zdalnych synchronicznych i 1 godz. zdalne asynchroniczne ).

Metody dydaktyczne – wykład,

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 25 godz. (w tym 4 godz. zdalnych synchronicznych i 1 godz. zdalnych asynchronicznych ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz., egzamin 2 godz . Razem: 200 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Górski M., Kierzkowska J. S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.

Efekty uczenia się:

KA6_WK1, student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem

bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz funkcjonowania podmiotów związanych

z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

KA6_UW2, student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu

funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,

w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

KA6_UK1, student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii

z zakresu prawa regulującego obszar bezpieczeństwo

(materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej

z funkcjonowaniem podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa

ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

KA6_KK1 student ma kompetencje w zakresie krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych

dotyczących prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo

(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu

działania podmiotów (organów i sądów) realizujących

kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru w formie tradycyjnej lub w ramach testu na platformie EL

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Górski M., Kierzkowska J. S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Górski M., Kierzkowska J. S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Górski M., Kierzkowska J. S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Górski M., Kierzkowska J. S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)