Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-1AZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z regułami bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym założeniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa ochrony środowiska w praktyce oraz wskazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Zajęcie prowadzone w formie wykładu oraz e-learningu.

Pełny opis:

1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska

2. Instytucja prawna bezpieczeństwa ekologicznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; wskazanie konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa ekologicznego; definicja bezpieczeństwa ekologicznego; obowiązek władz publicznych zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego,

3. Kompetencje organów i obowiązki innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego; określenie kompetencji organów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego; określenie praw i obowiązków innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego

4. Informacja o środowisku i udział społeczeństwa w ochronie środowiska

5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

6. Poważne awarie

7. Substancje chemiczne (bezpieczeństwo wprowadzania do obrotu i wykorzystania chemikaliów, REACH)

8. Gospodarka odpadami (pojęcie odpadu, rodzaje odpadów, kontrola władz publicznych odnośnie: wytwarzania, zbierania, transportowania i przetwarzania odpadów)Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I /sem.I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzona w formie tradycyjnego wykładu

Metody dydaktyczne – wykład aktywizujący studentów, konsultacje

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz., egzamin 2 godz . Razem: 200 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

M. Górski [et al.], Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2014.

P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Bezpieczeństwo ekologiczne regionu: teoria i praktyka: działy wybrane, pod red. E. Krasowskiego, Lublin 2013.

M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: studium politologiczne, Lublin 2000.

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony środowiska: skrypt uniwersytecki, pod red. J. Bocia, Wrocław 2013.

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska: zagadnienia podstawowe, Warszawa 2012.

A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Prawo ochrony środowiska, pod red. Jerzego Stelmasiaka, Warszawa 2010.

Instytucje prawa ochrony środowiska: geneza, rozwój, perspektywy, red. nauk. W. Radecki Warszawa 2010.

Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

B. Rakoczy, K. Karpus, Ustawa o odpadach: komentarz, Warszawa 2013.

Z. Bukowski, E. K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

KA6_WK1, student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem

bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz funkcjonowania podmiotów związanych

z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

KA6_UW2, student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu

funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,

w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

KA6_UK1, student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii

z zakresu prawa regulującego obszar bezpieczeństwo

(materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej

z funkcjonowaniem podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa

ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

KA6_KK1 student ma kompetencje w zakresie krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych

dotyczących prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo

(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu

działania podmiotów (organów i sądów) realizujących

kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych - w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ustny

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa ekologicznego, rozumianego jako zadanie publiczne mające na celu zapewnienie ochrony zasobowi, jakie stanowi środowisko oraz określenia w duchu zasady zrównoważonego rozwoju warunków korzystania z tego zasobu przez człowieka w związku z jego potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I /sem.I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne – wykład aktywizujący studentów, konsultacje

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz., egzamin 2 godz . Razem: 200 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska

2. Instytucja prawna bezpieczeństwa ekologicznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; wskazanie konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa ekologicznego; definicja bezpieczeństwa ekologicznego; obowiązek władz publicznych zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego,

3. Kompetencje organów i obowiązki innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego; określenie kompetencji organów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego; określenie praw i obowiązków innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego

4. Informacja o środowisku i udział społeczeństwa w ochronie środowiska

5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

6. Poważne awarie

7. Substancje chemiczne (bezpieczeństwo wprowadzania do obrotu i wykorzystania chemikaliów, REACH)

8. Gospodarka odpadami (pojęcie odpadu, rodzaje odpadów, kontrola władz publicznych odnośnie: wytwarzania, zbierania, transportowania i przetwarzania odpadów)

Literatura:

Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Górski M., Kierzkowska J. S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa ekologicznego, rozumianego jako zadanie publiczne mające na celu zapewnienie ochrony zasobowi, jakie stanowi środowisko oraz określenia w duchu zasady zrównoważonego rozwoju warunków korzystania z tego zasobu przez człowieka w związku z jego potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I /sem.I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne – wykład aktywizujący studentów, konsultacje

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz., egzamin 2 godz . Razem: 200 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska

2. Instytucja prawna bezpieczeństwa ekologicznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; wskazanie konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa ekologicznego; definicja bezpieczeństwa ekologicznego; obowiązek władz publicznych zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego,

3. Kompetencje organów i obowiązki innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego; określenie kompetencji organów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego; określenie praw i obowiązków innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego

4. Informacja o środowisku i udział społeczeństwa w ochronie środowiska

5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

6. Poważne awarie

7. Substancje chemiczne (bezpieczeństwo wprowadzania do obrotu i wykorzystania chemikaliów, REACH)

8. Gospodarka odpadami (pojęcie odpadu, rodzaje odpadów, kontrola władz publicznych odnośnie: wytwarzania, zbierania, transportowania i przetwarzania odpadów)

Literatura:

Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Górski M., Kierzkowska J. S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa ekologicznego, rozumianego jako zadanie publiczne mające na celu zapewnienie ochrony zasobowi, jakie stanowi środowisko oraz określenia w duchu zasady zrównoważonego rozwoju warunków korzystania z tego zasobu przez człowieka w związku z jego potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I /sem.I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne – wykład aktywizujący studentów, konsultacje

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz., egzamin 2 godz . Razem: 200 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska

2. Instytucja prawna bezpieczeństwa ekologicznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; wskazanie konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa ekologicznego; definicja bezpieczeństwa ekologicznego; obowiązek władz publicznych zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego,

3. Kompetencje organów i obowiązki innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego; określenie kompetencji organów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego; określenie praw i obowiązków innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego

4. Informacja o środowisku i udział społeczeństwa w ochronie środowiska

5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

6. Poważne awarie

7. Substancje chemiczne (bezpieczeństwo wprowadzania do obrotu i wykorzystania chemikaliów, REACH)

8. Gospodarka odpadami (pojęcie odpadu, rodzaje odpadów, kontrola władz publicznych odnośnie: wytwarzania, zbierania, transportowania i przetwarzania odpadów)

Literatura:

Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Górski M., Kierzkowska J. S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)