Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji muzycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2JAM
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji muzycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zasad i teorii muzyki, rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej poprzez praktyczne wykorzystanie poznanych treści, rozwoju zasad rytmicznych, melodycznych, harmonicznych i formalnych w muzyce.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Studia jednolite magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1YEMG

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne i społeczne

Rok studiów /semestr: I rok, semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h - wykłady

15 h - ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Lasocki J.K. - Nauka o muzyce

• Habela J. - Słowniczek muzyczny

• F.Wesołowski F. - Zasady muzyki

• C.Sachs C. - Muzyka w świecie starożytnym

• Sachs C. - Historia instrumentów muzycznych

• M. Kowalska -ABC Historii Muzyki

Muchenberg B.: Pogadanki o muzyce

• Wójcik D. – ABC Form muzycznych

• Chybiński A. – Opolskiej muzyce Ludowej

Literatura dodatkowa:

• Bezeg H. - Nauka o muzyce

• Burowska Z.: Wprowadzenie w kulturę

• M Drobner M, Systemy i skale muzyczne

• Fubini E. Historia estetyki muzycznej

• Sobiescy J.M. - Polska muzyka ludowa i jej problemy

• S. Krukowski S. – Problemy wykonawcze muzyki dawnej

• Chomiński J, Wilkowska-Ch. K, Formy muzyczne:

t. III Pieśń, t. IV Opera i dramat, t. V Wielkie formy wokalne

Efekty uczenia się:

W01 - posiada szczegółową wiedzę na temat podstawowych wiadomości muzycznych (rytm, metrum, takty proste i złożone, wysokości dźwięków, oktawy, znaki chromatyczne, enharmonia, interwały, trójdźwięki)

W02 – zna budowę i możliwości brzmieniowe instrumentów szkolnych

W03 – posiada ogólną wiedzę z zakresu podziału historii muzyki na epoki

W04 - zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje

U01 – potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę muzyczną w prostych ćwiczeniach praktycznych

U02 – posiada umiejętność określania ram czasowych epok i stylów muzycznych

K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K02 – posiada umiejętność organizacji pracy własnej

K03 - jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

wykład, ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kulikowski
Prowadzący grup: Edward Kulikowski, Agnieszka Panas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kulikowski
Prowadzący grup: Edward Kulikowski, Agnieszka Panas, Dorota Pękacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)