Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja twórcza dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2JAP
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja twórcza dziecka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach tego przedmiotu studenci zdobędą praktyczną wiedzę o twórczości, rozwiną umiejętności praktyczne (diagnostyczne i metodyczne oraz rozwiną motywację do twórczej, autorskiej realizacji treści programowych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, poprzez stymulowanie ich twórczej aktywności w różnych dziedzinach: plastycznej, językowej, muzycznej i ruchowej.Skrócony opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika i psychologia twórczości

ECTS: 3 pkt.

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł IX

Rok studiów /II rok/ IV semestr

Wymagania wstępne: Pedagogika twórczości lub trening twórczości.

Liczba godzin dydakt. – 30, w tym 15 wykładów i 15 ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta –30 godz. wykłady i ćwiczenia, 5 godz. konsultacje indywidualne, 15 godz. – przygotowanie autorskiego projektu, 25 samodzielne studiowanie literatury naukowej i metodycznej.

Wskaźniki ilościowe – 35 godz. – 1,5 pkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

40 godz. – 1,5 pkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego i przygotowanie się do zaliczenia.

Pełny opis:

Celem tego przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy potencjału twórczego dziecka, poznanie szkolnych i przedszkolnych stymulatorów i inhibitorów aktywności twórczej dziecka.Analiza i oceny koncepcji i programów rozwijania twórczości dzieci w wieku przedszkolnym. Autorskie projektowanie działań z dziećmi zgodnie z uzyskaną wiedzą naukową i metodyczną.

Planowanie oraz integrowanie treści, metod i zadań twórczych w sytuacjach przedszkolnych i szkolnych.

Literatura:

Literatura wykłady:

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Uszyńska-Jarmoc J., 2003, Twórcza aktywność dziecka. Teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju. Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Podróże - Skarby - przygoda. Podręcznik i program rozwijania...., Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., 2007, Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok, Trans Humana.

Literatura ćwiczenia

Bonar J., 2008, Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego, Łódź, Wyd. UŁ.

Szmidt K.J., 2016, Sesje twórczej pomysłowości, dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice, Wyd. Helion.

Nęcka E., 1998, Trening twórczości, Kraków, Wyd. Impuls.

Szmidt K.J., 2008, Trening kreatywności, Gliwice, Wyd. Helion.

Braun D., 2007, Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi, Kielce, Wyd. Jedność.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Podróże – skarby – przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości i dyspozycji autokreacyjnych, Białystok, Trans Humana.

Olczak M., 2009, Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Płóciennik E., 2010, Stymulowanie zdolności twórczych dziecka,. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 Student metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

KA7_UW3 Absolwent potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy.

KA7_UW4 Absolwent potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia.

KA7_UO2 Student potrafi rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów.

KA7_KK4 Absolwent jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne wykładu. Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51%)

91-100% - ocena bdb

81-90% - ocena db plus

71-80% - ocena dobra

61-70% - ocena dost. plus

51-60% - ocena dostateczna

0-50% - ocena niedostateczna

Zaliczenie ćwiczeń:

- dwie prace metodyczne (projektowe);

- aktywność na ćwiczeniach,

- samoocena efektów pracy indywidualnej i zespołowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc, Monika Żak-Skalimowska
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszewicz, Marta Makarewicz, Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Żak-Skalimowska
Prowadzący grup: Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)