Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klinika penitencjarna - metodyka pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZPN2-2JBK Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klinika penitencjarna - metodyka pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .2 rok 2st. Penitenc. RES niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Diagnoza dziecka i rodziny 380-OS1-3DDR
Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (lista przedmiotów):

Diagnoza dziecka i rodziny 380-OS1-3DDR
Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami zagadnieniami z zakresu resocjalizacji penitencjarnej i metodyki pracy resocjalizacyjnej w warunkach instytucjonalnych, ukazanie podstaw i etapów procesu resocjalizacji osób inkarcerowanych, zapoznanie z metodami i środkami oddziaływań penitencjarnych oraz wyrobienie podstawowych umiejętności tworzenia indywidualnych programów resocjalizacyjnych, readaptacyjnych, reintegracyjnych czy profilaktycznych dla wybranych kategorii osób pozbawionych wolności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia:

1. Podstawy resocjalizacji penitencjarnej.

2. Etapy procesu resocjalizacji w zakładzie karnym.

3. Zasady wychowania resocjalizującego w pracy penitencjarnej.

4. Metody resocjalizacji w pracy penitencjarnej.

5. Środki oddziaływania resocjalizacyjnego.

6. Adresaci resocjalizacji penitencjarnej - zróżnicowane grupy odbiorców działań w izolacji więziennej (więźniowie niebezpieczni, młodociani, przestępcy seksualni, itd.)

7. Programy resocjalizacji penitencjarnej i ocena ich skuteczności.

8. Warsztat pracy wychowawcy i psychologa więziennego.

9. Zasady projektowania indywidualnych i grupowych programów resocjalizacyjnych.

10. Metodyka opracowania indywidualnego programu oddziaływań resocjalizacyjnych.

11. Metodyka prowadzenia grupowych programów resocjalizacyjnych, readaptacyjnych.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Rok studiów /semestr: II rok II stopnia/ semestr trzeci i czwarty/zimowy i letni

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna, metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia - 30 (15 semestr zimowy, 15 semestr letni)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Udział w konsultacjach - 20 godz.+ 20 godzin = 40 godzin

Udział w dyskusji na forum - 5 godzin

RAZEM 75 godzin

Samodzielna praca studenta:

przygotowanie do ćwiczeń (analiza literatury) - 30 godz.

przygotowanie projektu - 25 godzin

przygotowanie programu - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 40 godz.

RAZEM 125 godzin

Punkty ECTS:

1 ECTS = 25 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 200 GODZIN

200 godzin : 25 godzin = 8.00 ECTS

Literatura:

Ambrozik W., Stępniak P., (red.), Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, Poznań-Kalisz-Warszawa 2004.

Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna, [w:] Pedagogika tom 3. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Śliwerski B., Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Badowska-Hodyr M., Poziom prizonizacji sprawców przestępstw a zachowania autoagresywne w warunkach izolacji więziennej, [w:] Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Kozaczuk F.,(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Bałandynowicz A., Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna, [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Kozaczuk F. (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Bartkowicz Z., Węgliński A., Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Benedyczk Z., Jędrzejak K., Nowak P., Szczepaniak P., Urbańska I., Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej, Wydawnictwo COSSW, Kalisz 1994.

Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda (1969), tłum. G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007.

Bramska M., Kobiety pozbawione wolności, „Biuletyn RPO. Materiały. Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa”, Warszawa 1997.

Bulenda T., Musidłowski R., System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Chańko A., Problemy readaptacyjne kobiet opuszczających instytucje resocjalizacyjne, [w:] Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna – problemy, programy i perspektywy rozwoju, Mudrecka I., (red.), Wydawnictwo Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa 2017.

Chańko A., (red.), Uwarunkowania zachowań przestępczych dziewcząt i kobiet, Wydawnictwo WSA w Łomży, Łomża 2016.

Chmielewska J., "Jestem bezsilna, mogę popłakać w ukryciu" - kobiety skazane na kary długoterminowe o dolegliwościach pobytu w więzieniu, Resocjalizacja Polska 13/2017.

Chojecka J., Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

Crumbaugh J. C., Maholik L. T., An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis, Journal of Clinical Psychology 1964.

Crumbaugh J. C., The Seeking of Noetic GoalsTest (SONG): A complementary scale to the Purpose in Life Test (PIL), Journal of Clinical Psychology, 33, 1977.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.

Czapów Cz., Jedlewski J., Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.

Drwal R. Ł., Opracowanie kwestionariusza Delta do pomiaru poczucia kontroli, Studia Psychologiczne 1/1979.

Dybalska I., (red.), Kobieta w więzieniu - polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2009.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1998.

Giddens A., Socjologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.

Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1989.

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] Elementy teorii socjologicznych, Derczyński W., Jasińska – Kania A., Szacki J., (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia społecznego, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.

Goffman E., Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach instytucji totalnych, Wydawnictwo GWP, Sopot 2011.

Gordon M., Postępowanie ze skazanymi kobietami, [w:] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1988, M. Marek (red.), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.

Górny J., Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1996.

Hartmann H., Essays on Ego Psychology: Selected Problems in Psychoanalytic Theory, International Universities Press, New York 1964.

Homans G. C., Social Behavior: Its Elementary Form, Harcourt Brace &World, New York. 1961.

Jedlewski S., Odnowa zakładów dla nieletnich: wnioski, inspiracje, propozycje, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1978.

Kanarek - Lizik D., Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych: wyniki badań własnych, Resocjalizacja Polska Nr 4/2013.

Klimczak J., Prizonizacja a skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności, Archiwum Kryminologii Nr 39/2017.

Kolarczyk T., Kubiak R., Wierzbicki P., Przestępczość kobiet. Aspekty kryminalnopolityczne i penitencjarne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1984.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania pedagogiczne? Metodologia praktyczna, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2000.

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Pedagogium WSNS, Warszawa 2013.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014.

Krajewski M., Badania pedagogiczne, Wydawnictwo "Novum", Płock 2006.

Kuć M., Znaczenie zasady indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w readaptacji społecznej skazanych, [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Kozaczuk F. (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Łobocki M., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 1999.

Machel H., Przestępczość kobiet i wobec kobiet - spojrzenie kryminologiczno-penitencjarne, Resocjalizacja Polska 8/2014.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2003.

Machel H., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Majchrzyk Z., Kiedy kobieta zabija, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

Małek S., Prizonizacja w grupie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, Przegląd Więziennictwa Polskiego Nr 64-65, Warszawa 2009.

Marcysiak I. M., Siek S., Zapotrzebowanie na stymulację a poziom lęku, Studia Philosophiae Christianae 33/1, 1997.

Marczak M., Drogi życiowe kobiet przestępczyń - synteza badań własnych, Niepełnosprawność 8/2012.

Efekty uczenia się:

Student:

KA7_WG7

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, mających miejsce w instytucji penitencjarnej

KA7_WK4

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych,psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia, wychowania, resocjalizacji ; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności,harmonii i dysharmonii, normy i patologii

KA7_WK7

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności penitencjarnej, w tym: edukacyjnej,wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej,pogłębioną w wybranych zakresach

KA7_UO3

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

KA7_UU2

potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem osób przebywających w instytucjach penitencjarnych, w tym ich procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

KA7_KO1

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań resocjalizacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

• praca indywidualna

• praca w grupach

• dyskusja

• projekt, program

Kryteria oceniania:

• Zaliczenie na ocenę

• Obecność i aktywność na zajęciach

• Kolokwium ustne

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.