Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3ALS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie społeczne
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 0800-S1-1YBPW
Kryminologia 0800-ZS1-2GOH
Psychologia ogólna 0800-S1-1YPSO
Socjologia ogólna 0800-S1-1YGJF

Założenia (lista przedmiotów):

Profilaktyka społeczna 0800-ZS1-3AIW
Psychologiczne koncepcje nieprzystosowania 0800-ZS1-3GOB
Resocjalizacja instytucjonalna 0800-ZS1-3GOF
Resocjalizacja w środowisku otwartym 0800-ZS1-3RES

Założenia (opisowo):

• Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami definiowania patologii społecznych

• Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu patologii społecznych

• Zapozanie studentów z teoretycznymi podstawami definiowania patologii społecznych odnoszących się do identyfikacji, etiologii, symptomatologii i działań profilaktycznych w obszarach funkcjonowania jednostek, grup społecznych i szerszych zbiorowości

Wiedza z podstaw prawa, filozofii psychopatologii oraz dewiacji społecznych stanowi istotną podstawę do pełnego uczestnictwa w zajęciach


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści wykładów i ćwiczeń obejmują prezentację i analizę patologii społecznych jako konsekwencji zaburzeń biopsychicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja – patologia – charakterystyka podstawowych pojęć

2. Biopsychiczne i socjokulturowe uwarunkowania zachowań patologicznych

3. Diagnoza symptomów i skali takich zjawisk patologii społecznej które dotyczą:

a) jednostek, b) grup społecznych, c) szerszych zbiorowości:

• Dewiacja samotnicza – samobójstwo,

• Handel ludźmi,

• Terroryzm,

• Uzaleznienia: alkoholizm i narkomania,

• Dewiacje życia seksualnego: prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo,

• Wykluczenie społeczne: mobbing, bullying, bezdomność, dzieci ulicy.

4. Strategie minimalizowania skutków patologii społecznych.

Literatura:

• Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

• Kozak S. Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007: Difin.

• Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

• Malinowski A., Patologia z udziałem młodzieży – także akademickiej, Wychowanie na Co Dzień, 2005 nr 6.

• Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009.

• Urban, B. (2005). Zachowanie dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•Malesa W. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 7

• Charkowska K. (2012) Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet. Kraków: Impuls

• Gardian R. (2010) Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków: Impuls.

• Lasocik Z. (2013), Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Warszawa: UW.

• Anna Nowak, Ewa Wysocka (2001 )Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie :elementy patologii społecznej i kryminologii Katowice : Wyd. Śląsk

• Dufour P. (1997), Historia prostytucji, Gdynia: Uraeus

• Jarosz, M. (2004), Samobójstwa. Ucieczka przegranych. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Sztompka P., (2002): Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, w: Socjologia, Znak,

• Sztompka P., (2002): Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, w: Socjologia, Znak,

Efekty uczenia się:

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1)

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (KA6_WG2)

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (KA6_WG4)

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (KA6_WG6)

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (KA6_WK3)

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (KA6_UW1)

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów (KA6_UK3)

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (KA6_UU1)

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć, , - 1/3 oceny końcowej

• praca własna - efekt oceny pracy w zespole tematycznym opracowującym wybrane zagadnienie - 1/3 oceny końcowej

• jakość blind peer review prac innych zespołów tematycznych - 1/3 oceny końcowej

Wykłady:

zaliczenie pisemne treści z wykładów - test wielokrotnego wyboru (na koniec cyklu zajęć)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.