Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne systemy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2XISZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową tendencją polityki firm w zakresie informatycznych systemów zarządzania,

spójności strategii biznesu ze strategiami informatycznymi oraz stosowania systemów zintegrowanych. Studenci nabywają umiejętności w

zakresie podstawowych funkcji informatycznego systemu zarządzania, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji

podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji

gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych

danych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową tendencją polityki firm w zakresie informatycznych systemów zarządzania,

spójności strategii biznesu ze strategiami informatycznymi oraz stosowania systemów zintegrowanych. Studenci nabywają umiejętności w

zakresie podstawowych funkcji informatycznego systemu zarządzania, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji

podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji

gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych

danych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł specjalizacyjny_ 1 Zarządzanie Przedsiębiorstwem;Grupa Zajęć_ 4a PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE (ZP)

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość technologii informacyjnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

przygotowanie się do egzaminu 13

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Przygotowanie do kolokwium 10

Udział w konsultacjach 8

Udział w egzaminie 2

Razem: 75

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 38

Punkty ECTS 1,52

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania,Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

2) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94)

3) Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Gardocki, Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w finansach i rachunkowości , Przedsiębiorstwo & Finanse Nr 4(23), 2018

2)Handbook of research on expanding business opportunities with information systems and analytics / George Leal Jamil.Hershey, PA :

Business Science Reference an imprint of IG Global, copyright © 2019.

( Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series,)

3) N. Siemieniuk, Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2ISZ _W01 Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących zagadnień funkcjonowania informatycznych systemów

zarządzania KA7_WG1

2ISZ _W02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu KA7_WG6

UMIEJĘTNOŚCI

2ISZ _U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i

analizowania zjawisk społecznych i dobierać dane i narzędzia analiz w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu KA7_UW2

2ISZ _U02 potrafi analizować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem informatycznych systemów zarządzania KA7_UW4

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium w formie testu

- wykład- egzamin-praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Łukasz Siemieniuk, Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową tendencją polityki firm w zakresie informatycznych systemów zarządzania,

spójności strategii biznesu ze strategiami informatycznymi oraz stosowania systemów zintegrowanych. Studenci nabywają umiejętności w

zakresie podstawowych funkcji informatycznego systemu zarządzania, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji

podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji

gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych

danych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł specjalizacyjny_ 1 Zarządzanie Przedsiębiorstwem;Grupa Zajęć_ 4a PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE (ZP)

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość technologii informacyjnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

przygotowanie się do egzaminu 13

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Przygotowanie do kolokwium 10

Udział w konsultacjach 8

Udział w egzaminie 2

Razem: 75

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 38

Punkty ECTS 1,52

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania,Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

2) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94)

3) Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Gardocki, Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w finansach i rachunkowości , Przedsiębiorstwo & Finanse Nr 4(23), 2018

2)Handbook of research on expanding business opportunities with information systems and analytics / George Leal Jamil.Hershey, PA :

Business Science Reference an imprint of IG Global, copyright © 2019.

( Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series,)

3) N. Siemieniuk, Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2014

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)