Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2UFIP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Katedra Historii i Teorii Pieniądza
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia 0300-PS1-1EKO
Prawo finansowe cz. 1 0300-PS1-1PFI1
Prawo finansowe cz. 2 0300-PS1-1PFI2

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonomia 0300-PS1-1EKO
Prawo finansowe cz. 1 0300-PS1-1PFI1
Prawo finansowe cz. 2 0300-PS1-1PFI2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Finanse publiczne” jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych, jak i budżetu państwa oraz deficytu i długu publicznego. Zostanie przedstawiony również system podatkowy, zasady jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Finanse publiczne” jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat ogólnych zasad funkcjonowania instytucji sektora publicznego oraz z zakresu prawa finansowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h (wykłady) + 30 h (ćwiczenia); zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, bez wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków.

Punkty ECTS: 6 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 60 h

- przygotowanie do kolokwium 20 h

- przygotowanie do egzaminu 20 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 130 h, 5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.

2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

3. Lubińska T., Finanse publiczne: kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013.

4. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

5. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014

6. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Literatura dodatkowa:

1. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

2. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

3. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

4. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 ze zm.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

FIP_W01 zna relacje między strukturami gospodarczymi oraz instytucjami prawnymi w sferze finansów publicznych (P1_W03)

FIP_W02 ma wiedzę o normach i regułach prawnych w zakresie gromadzenia oraz rozdysponowywania środków publicznych (P1_W07)

FIP_W03 ma wiedzę o procesach zmian zachodzących w sektorze finansów publicznych (P1_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

FIP_U01 potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować sposoby gromadzenia oraz wydatkowania środków publicznych (P1_U01)

FIP_U02 potrafi gromadzić oraz interpretować dane o sytuacji finansowej sektora publicznego (P1_U02)

FIP_U03 rozumie i analizuje zjawiska z zakresu finansów publicznych o prawa finansowego (P1_U08)

FIP_U04 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów publicznych,

wykorzystując odpowiednie dane statystyczne (P1_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FIP_K01 jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniając wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu finansów publicznych (P1_K05)

FIP_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie finansów publicznych (P1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz testu sprawdzającego,

- egzamin końcowy pisemny, po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk, Łukasz Zegarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach Student zostanie zapoznany z istotą funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych, jak i budżetu państwa oraz deficytu i długu publicznego. Zostanie przedstawiony również system podatkowy, zasady jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Temat 1. Finanse publiczne. Zagadnienia wprowadzające

1. Sektor publiczny i jego specyfika

2. Dobra publiczne i dobra społeczne – cechy, typologia, rola w gospodarce

3. Sektor publiczny a sektor finansów publicznych

4. Finanse publiczne a finanse niepubliczne

5. Funkcje finansów publicznych (fiskalna, redystrybucyjna, stymulacyjna, stabilizacyjna, informacyjna)

6. Struktura systemu finansów publicznych według ESA 2010

7. Problem decentralizacji finansów publicznych – teoria federalizmu fiskalnego

8. Klasyczna nauka o finansach publicznych (nauka o skarbowości) a nowoczesna nauka o finansach publicznych

Temat 2. Budżet i system budżetowy w państwie

1. Pojęcie budżetu państwa

2. Cechy i funkcje budżetu

3. Zasady budżetowe

4. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa

5. Klasyfikacja budżetowa

6. Procedura budżetowa – analiza porównawcza

7. Reguły budżetowe

8. Wieloletni Plan Finansowy Państwa

9. Budżet zadaniowy w Polsce

Temat 3. System dochodów publicznych

1. Pojęcie, funkcje, rodzaje dochodów publicznych

2. Istota podatku

3. System podatkowy i rodzaje podatków

4. Zasady podatkowe

5. Funkcje podatków

6. Dochody niepodatkowe

Temat 4. System wydatków publicznych

1. Istota, zakres i rodzaje wydatków publicznych

2. Zjawisko stałego wzrostu wydatków publicznych – Prawo Wagnera

3. Problem racjonalizacji wydatków publicznych

4. Metody racjonalizacji wydatków publicznych

Temat 5. Równowaga budżetowa

1. Istota równowagi budżetowej

2. Czynniki równowagi budżetowej

3. Mnożnik zrównoważonego budżetu

4. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego

5. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego

6. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych

Temat 6. Dług publiczny

1. Ekonomiczna istota długu publicznego

2. Rodzaje długu publicznego i przyczyny jego powstawania

3. Instrumenty zaciągania długu publicznego

4. Cele zarządzania długiem publicznym

5. Rola banku centralnego w zarządzaniu długiem publicznym

6. Rola instytucji finansowych w finansowaniu deficytu budżetowego

7. Reguły fiskalne odnoszące się do deficytu i długu publicznego w Polsce

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.

2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

3. Lubińska T., Finanse publiczne: kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013.

4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014

6. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Literatura dodatkowa:

1. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

2. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

3. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

4. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 ze zm.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.