Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dyskursu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AT2-1DP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursu
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Fonetyka i fonologia języka angielskiego 0400-AS1-1TTPH
GO - składnia języka angielskiego 0400-AS1-2SKGO
GOJA - semantyka języka angielskiego 0400-AS1-2DGTT
GOJA-morfologia 0400-AS1-1DGM
Metody badań językoznawczych 0400-AS1-3SRML
Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Fonetyka i fonologia języka angielskiego 0400-AS1-1TTPH
GO - składnia języka angielskiego 0400-AS1-2SKGO
GOJA - semantyka języka angielskiego 0400-AS1-2DGTT
GOJA-morfologia 0400-AS1-1DGM
Metody badań językoznawczych 0400-AS1-3SRML
Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać możliwie gruntowną wiedzę na temat struktury i funkcji języka

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami analizy dyskursu głównie przez pryzmat jego cech suprasegmentalnych. Przedmiotem zajęć będą wybrane zagadnienia dotyczące prozodycznej analizy wypowiedzi ustnych, fonetycznych czynników stylotwórczych. Do szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem kursu należą między innymi: elementarne jednostki prozodyczne, ich modyfikacje w zależności od rodzaju dyskursu i języka komunikacji (analiza porównawcza dyskursu w języku angielskim i w języku polskim na poziomie prozodii).

Po ukończeniu kursu student potrafi zanalizować dowolnie wybrany tekst pod kątem jego prozodii z zastosowaniem teorii Functional Sentence Perspective oraz przy użyciu systemu transkrypcji ToBI.

Pełny opis:

Studia ogólnoakademickie stacjonarne, przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji literaturoznawczej, I rok studiów II stopnia, semestr I, wykład - 15 godzin i ćwiczenia 15 godzin / 5 ECTS

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z językoznawstwa,

wiedza o głównych działach językoznawstwa, historia tej dyscypliny nauki oraz wybrane teorie języka, umiejętności zbierania i analizowania danych językowych (ankiety, wywiady, badania korpusowe, itp.), naukowe kompetencje do analizy charakterystycznych cech języka.

Bilans nakładu pracy:

1. udział w wykładach - 15 godz.

2. udział w ćwiczeniach - 15 godz.

3. przygotowanie do zajęć - 30 godz.

4. dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć 14 godz.

5. udział w konsultacjach - 10 godz.

6. realizacja zadań projektowych - 10 godz.

7. przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim - 19 godz.

Razem: 113 godz. 5 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

1. Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 44 godz. / 1, 75 ECTS

2.Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godz. /1 ECTS

Literatura:

1. Brown, G., Yule, G. 1983. Discourse Analysis. CUP.

2. Chun, D. 2002. Discourse Intonation in L2. CUP.

3. Schiffrin, D., Tannen, D. & H.E. Hamilton (eds.) 2001. The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishers

4. Barth-Weingarten, D., Dehe, N. & A. Wichmann (eds.) 2009. Where Prosody Meets Pragmatics. Emerald Group Publishing.

5. Wells, J.C. 2006. English Intonation. An Introduction. Cambridge: CUP.

6. Couper-Kuhlen, E. 1985. An Introduction to English Prosody. Tubingen: Niemeyer.

7. McCarthy, M. 1996. Discourse Analysis for Language Teachers. CUP.

8. Cook, G. 1990. Discourse. OUP.

9. Brazil, D., Coulthard, M., Johns C. 1980. Discourse Intonation and Language Teaching. Longman Group Ltd.

10. Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis, Routledge, London and New York

11. Nunan,D.1993. Introducing Discourse Analysis, Penguin English

12. McCarthy, M. 1996. Discourse Analysis for Language Teachers, CUP

13. Langford, D. 1994. Analysing Talk, Macmillan (prezentacje 2013/2014)

14. Fox, B.A. 1995. Discourse Structure and Anaphora. Written and Conversational English, CUP

15. Tench, P. 1990. The Role of Intonation in English Discourse, Frankfurt Main: Peter Lang.

16. Riggenbach, H. 1999. Discourse Analysis in the Language Classroom. Vol.1 The Spoken Language, Ann Arbor The University of Michigan Press.

17. Halliday, M.A.K. and R. Hassan, 1976. Cohesion in English. Longman: London and New York.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05

K_U03, K_U04, K_U10, K_U12

K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji. Analiza materiału językowego z wykorzystaniem oprogramowania PRAAT (testowanie ciągłe umiejętności posługiwania się transkrypcją ToBI)

Zaliczenie w ocenie po 1 semestrze na podstawie przedłożonych prac domowych, aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i prezentacji.

Egzamin pisemny.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 84% - 89%

4 = 77% - 83%

3+ = 70% - 76%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.