Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3EMM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna z metodyką
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Pedagogika wczesnoszkolna 0800-PIWS1-2PWC
Psychopedagogiczne podstawy edukacji 0800-PIWS1-2GHA
Teoria wychowania 0800-S1-1YTWY

Założenia (opisowo):

przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać:

- wiedzę z matematyki na poziomie szkoły średniej,

- wiedzę zakresu psychologii rozwojowej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej

- umiejętność interpretacji podstawowych mechanizmów uczenia się dziecka, jego potrzeb i możliwości

-być zainteresowanym rozwijaniem swojego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozumieć potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie nauczania matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o psychopedagogicznych podstawach edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych, umiejętności projektowania procesu nabywania pojęć i umiejętności matematycznych przez uczniów klas I-III, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju, oraz kompetencji społecznych związanych z pełnieniem roli organizatora procesu uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu -obowiązkowy M_5

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, pedagogika

rok studiów/semestr - III/5

wymagania wstępne - do realizacji treści wymagana jest sprawność w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami z matematyki na poziomie szkoły średniej, podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, dydaktyki ogólnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej.

liczba godzin zajęć: 12 godzin wykładów+18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje, warsztaty grupowe, dyskusje, metody aktywizujące

punkty ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach –6x2 godz.=12 godz.

udział w ćwiczeniach – 9x2 godz.=18 godz.

przygotowanie do zajęć - 25 godz.

udział w konsultacjach – 2 godz.

realizacja zadań na ćwiczenia– 27 godz.

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu – 5godz./15 godz.

udział w egzaminie – 2 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 34 godziny, 1,5 pkt ECTS, o charakterze praktycznym 70 godzin, 3 pkt ECTS

Literatura:

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Edukacja matematyczna bez matematyki (w) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Dudel B., Szada-Borzyszkowska J., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne uczniów klas młodszych [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow (red.) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków-Białystok 2013.

Dudel B., Stojanowska O., Jak wzbogacić kształcenie geometryczne uczniów klas I-III? O możliwościach wykorzystania otaczającego świata [w:] B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie, Białystok 2012.

Gruszczyk-Kolczyńska E.(red.) O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Warszawa 2012.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1994.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać, Warszawa 2010.

Kalinowska A. Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Kalinowska A., (red.) Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Kalinowska A., Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych (w) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Kopciewicz L., Matematyczka w ideologiach, ideologie w matematyce – badanie szkolnego funkcjonowania matematyki jako pola wytwarzania kultury, Forum Oświatowe 1(42) 2010.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III.Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojnowska M., Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie znaczenie edukacji matematycznej na I etapie kształcenia oraz istotę i znaczenie czynnościowego nauczania matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej (K_W09)

2. Student interpretuje sposoby organizacji zajęć dydaktycznych przy wprowadzaniu pojęć matematycznych i kształtowaniu umiejętności oraz rozwijaniu zainteresowań matematycznych uczniów klas młodszych (K_W16)

3. Student podczas projektowania zajęć dobiera metody nauczania uczenia się, formy organizacji pracy i środki dydaktyczne adekwatnie do podanych warunków ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania ich indywidualnego rozwoju (K_U10)

4. Student posługuje się wiedzą merytoryczną stosownie do wymagań sytuacji dydaktycznej i przewidywanych potrzeb uczniów (K_U02)

5. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, uczestniczy w pracach grupy projektującej zajęcia na podany temat oraz podejmuje dyskusje na tematy poruszane na zajęciach (K_K07

K_K08)

6. Student ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie nauczania matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Zaliczenie przedmiotu: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.