Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWI-10a
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem jest zapoznanie studentów z podstawami dydaktyki chemii oraz z tematem podziału, celów i zasad potrzebnych w nauczaniu chemii. Zapoznanie ze środkami dydaktycznymi i ich możliwością w wykorzystaniu do pracy w charakterze nauczyciela. Nauczenie wybranych form organizacyjnych nauczania chemii i podstawowych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania chemii. Zapoznanie ze środkami dydaktycznymi i możliwością ich wykorzystania do pracy w charakterze nauczyciela. Wykształcenie podstawowych informacji dotyczących metod sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów oraz możliwości utrwalania wiedzy i metody nauczania służące ich utrwaleniu. Realizacji w/w treści służyć ma osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela. Podczas tych zajęć omawia się zagadnienia związane z problemami dydaktyki chemii dotyczącymi wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela chemii. Edukacja podlega ciągłym modyfikacjom związanym m.in. ze zmianami warunków zarówno społecznych i ekonomicznych. Zapewne ogromny wpływ na przebieg tego procesu ma rozwój współczesnych technologii stosowanych w nauce i w pracy. Wykorzystanie ich przez nauczyciela w procesie dydaktycznym może stanowić jeden z ważnych czynników wpływających na jakość nauczania. Uatrakcyjnienie lekcji materiałami multimedialnymi powoduje przyspieszenie i ułatwienie procesu zapamiętywania, zwiększa aktywność uczniów na lekcji, motywuje ich do samodzielnej pracy, zapewnia maksymalną indywidualizację nauczania, umożliwia rozwój nowych umiejętności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/ semestr 1

Wykład: 30 godz. – semestr 1

Metody dydaktyczne: wykładowa, dyskusja, pogadanka, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 50 godz 2 ECTS

Wykłady 30 godz. 1.2 ECTS

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 16.3 godz. 0.7 ECTS

Zaliczenie/egzamin/konsultacje 3.8 godz. 0.9 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50 godz. 2.0 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33.8 godz. 1.4 ECTS

2) o charakterze praktycznym 20 godz. 0.8 ECTS

Literatura:

1. Burewicz A., Gulińska H „Dydaktyka chemii., Wyd. Nauk. UAM, Poznań

2002

2. Galska-Krajewska A, Pazdro K. M., „Dydaktyka chemii”, PWN, Warszawa

1990.

3. Hebron J. D. „Lekcja chemii”, PWN, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

1. Student zna metodologiczne podstawy dydaktyki chemii i rozumie ich źródła oraz zastosowania w ich obrębie

2. ma ogólną wiedzę na temat podziału, celów i zasad potrzebnych w nauczaniu chemii oraz zna wybrane formy organizacyjne w nauczaniu chemii

3. potrafi ocenić przydatność typowych metod i dobrych praktyk do realizacji zadań potrzebnych w nauczaniu chemii

4. potrafi napisać konspekt na określony temat

5. posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów dotyczących zajęć pozalekcyjnych uczniów, środków i narzędzi dydaktycznych potrzebnych przy prowadzeniu lekcji w szkole

Metody i kryteria oceniania:

wykładowa, pogadanka, dyskusja, prezentacje multimedialne

Dopuszczenie do zaliczenia – obecność na zajęciach minimum w 80%, wykonanie i przedstawienie prezentacji na określony temat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)